เกี่ยวกับเรา

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2536 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ออกประกาศเรื่อง การแบ่งส่วนงาน ได้กำหนดให้มี “งานส่งเสริมประสิทธิภาพการสอน” สังกัดส่วนอำนวยการ และต่อจากนั้นเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2540 ที่ประชุมบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 4/2540 ได้ให้หลักการให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน” เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ โดยยกฐานะจาก “งานส่งเสริมประสิทธิภาพการสอน” เป็น ”ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน” และในวันที่ 5 มิถุนายน 2540 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวิทย์ ศิลาวัชนาไนย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้มีบันทึกเสนออธิการบดี โดยมีข้อเสนอแนะให้มี การจัดตั้งส่วนงานใหม่ คือ “ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน” โดยแบ่งโครงสร้างงานภายในเป็น 3 งาน ประกอบด้วย
(1) งานธุรการ
(2) งานบริหารและพัฒนาวิชาการ
(3) งานประกันคุณภาพการศึกษา
ต่อมาในวันที่ 24 ธันวาคม 2540 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ซึ่งดำรงตำแหน่งอธิการบดี ได้ให้นโยบายในที่ประชุมบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 7/2540 เกี่ยวกับการจัดตั้ง “ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน” โดยให้เป็นส่วนงานใหม่ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี เพื่อรองรับการปฏิบัติงานในภารกิจของฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่หลักในการเป็นฝ่ายเลขานุการการประชุมสภาวิชาการ งานประกันคุณภาพการศึกษา งานส่งเสริมประสิทธิภาพการสอน งานธุรการ งานพัฒนาหลักสูตร และ Teaching Clinic ประสานงานวิชาการกับสำนักวิชา ศูนย์ ในกำกับดูแลของรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ เป็นส่วนกลางในการจัดเก็บข้อมูล ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และในอนาคตเมื่อมหาวิทยาลัยเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนจะทำหน้าที่เป็นหน่วยประสานงานบัณฑิตศึกษา
ต่อมาในวันที่ 11 สิงหาคม 2541 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศเรื่อง การแบ่งส่วนงานของสำนักงานอธิการบดี สำนักวิชา สถาบัน ศูนย์ พ.ศ.2541 โดยให้ “ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน” เป็นส่วนงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี และต่อมาในวันที่ 22 มีนาคม 2545 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก็ได้มีการออกประกาศอีก 1 ฉบับ เรื่อง การแบ่งงานภายในส่วนงานของสำนักงานอธิการบดี พ.ศ.2545 โดยให้มีการแบ่งงานภายในศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนออกเป็น 6 งาน คือ

(1) งานประกันคุณภาพการศึกษา
(2) งานพัฒนา การเรียนการสอน
(3) งานจัดทำและพัฒนาหลักสูตร
(4) งานบัณฑิตศึกษา
(5) งานสนับสนุนการบริหารวิชาการและอื่นๆ
(6) งานธุรการ
เมื่อวันที่ 17 - 19 ตุลาคม 2547 มีการประชุมสัมมนาประจำปีของศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ศ.ดร.ธีระยุทธ กลิ่นสุคนธ์) เรื่อง “การพัฒนาระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ” มติจากที่ประชุมสัมมนาดังกล่าว กำหนดให้มี การขยายขอบข่ายงานในแต่ละฝ่าย แต่คงอยู่ภายใต้กรอบโครงสร้างการบริหารงานแบบเดิม กล่าวคือ จัดแบ่งงานภายในศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนออกเป็น 4 งาน คือ
(1) งานประกันคุณภาพการศึกษา
(2) งานจัดทำและพัฒนาหลักสูตร
(3) งานพัฒนาการเรียนการสอน
(4) งานธุรการ
ต่อมา ในการประชุมสัมมนาประจำปีของศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ศ.ดร.ธีระยุทธ กลิ่นสุคนธ์) เมื่อวันที่ 25-27 กันยายน 2549 ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานจากเดิมเล็กน้อย โดยเปลี่ยนชื่อ "งานจัดทำและพัฒนาหลักสูตร" เป็น "งานสนับสนุนการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร"" และให้ระบุเป็นงานแรกในโครงสร้างการบริหารงานของศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนร ซึ่งศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนได้ดำเนินการจัดแบ่งสายงานภายใต้กรอบดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบัน ได้เปลี่ยนชื่อจากส่วนส่งเสริมวิชาการเป็น ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
วิสัยทัศน์
สนับสนุนภารกิจการจัดการศึกษา พัฒนางานด้านวิชาการ สู่มาตรฐานและคุณภาพ

วิสัยทัศน์
1. สนับสนุนงานหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษา
1.1 สนับสนุนการจัดทำเเละพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
1.2 สนับสนุนงานด้านบริหารวิชาการและการประชุม
1.3 ส่งเสริมการดำเนินงานตามระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
2. ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้านการเรียนของนักศึกษา
2.2 ส่งเสริมเเละพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของอาจารย์ และกระบวนการจัดการเรียนการสอนเเบบ Active Learning
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนกำหนดวัตถุประสงค์ โดยจำแนกตามกลุ่มงานที่รับผิดชอบ
1.งานพัฒนาการเรียนการสอน
(1) พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะและความพร้อมในด้านการเรียน (โดยเน้นนักศึกษาชั้นปีที่ 1) (2) ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรียน
(3) พัฒนาอาจารย์ให้จัดกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.งานจัดทำและพัฒนาหลักสูตร
(1) ให้การจัดทำหลักสูตรใหม่ และหลักสูตรปรับปรุงมีความถูกต้องมากที่สุด
(2) ให้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับ และรับรองคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(3) ให้การบริหารจัดการในเรื่องรายวิชา การลงทะเบียน การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
3.งานประกันคุณภาพการศึกษา
(1) มุ่งสู่การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพแลพประสิทธิผล (2) เป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่สาธารณชน ในด้านคุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
(3) เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจและวัฒนธรรมองค์กร ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
4.งานธุรการ
(1) สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ
(2) เพื่อให้หน่วยงานภายในและภายนอกได้รับความพึงพอใจ ในการประสานงาน
ลำดับ รูปภาพ ชื่อ-สกุล ข้อมูลติดต่อ วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง
ผู้บริหารศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
1 ผศ.ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย ผศ.ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย
โทร. 0-7567-3760
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 73760
อีเมล poonsit.hi@wu.ac.th, poonsit.hi@mail.wu.ac.th
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต ชีวเวชศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย์
ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
2 นายอวยพร เรืองศรี นายอวยพร เรืองศรี
โทร. 0-7547-7045
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 77045
อีเมล ruayporn@wu.ac.th, ruayporn@mail.wu.ac.th
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)
ศษ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
เกียรตินิยมอันดับ 2
รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนและการสอน
1 นายนันทวัฒน์ ฟองมณี นายนันทวัฒน์ ฟองมณี
โทร. 0-7547-7040
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 77040
อีเมล fnantawa@wu.ac.th, fnantawa@mail.wu.ac.th
ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
วท.บ. (เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2 นางพณิชา โสพรรณรัตน์ นางพณิชา โสพรรณรัตน์
โทร. 0-7567-3770
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 73770
อีเมล panicha.sp@wu.ac.th, panicha.sp@mail.wu.ac.th
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่ายมาตรฐานหลักสูตรและคุณภาพบัณฑิต
3 นางนฤมล อินปิน นางสาวนฤมล ศรีรัตน์
โทร. 0-7567-3791
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 73791
อีเมล snaruemo@wu.ac.th, snaruemo@mail.wu.ac.th
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
4 นางมัณฑนา ปรีชาติวงศ์ นางมัณฑนา ปรีชาติวงศ์
โทร. 0-7547-7043
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 77043
อีเมล pmuntana@wu.ac.th, pmuntana@mail.wu.ac.th
วท.บ. (เคมี) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5 นางสาววิศวียา เนาวนัติ นางสาววิศวียา เนาวนัติ โทร. 0-7547-7042
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 77042
อีเมล nvisavee@wu.ac.th, nvisavee@mail.wu.ac.th
ศษ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
6 นางสาวปริมประภา  เขมะกะ นางสาวปริมประภา เขมะกะ
โทร. 0-7567-3759
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 73759
อีเมล kprimpra@wu.ac.th
kprimpra@mail.wu.ac.th
การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (การเลขานุการ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
7 นายชัยรัตน์ แซ่สุ นายชัยรัตน์ แซ่สุ
โทร. 0-7547-7044
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 77044
อีเมล sachaira@wu.ac.th, sachaira@mail.wu.ac.th
ศษ.บ.(การวัดและประเมินผลการศึกษา) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ
8 นายสุรศักดิ์ เชาวลิต นายสุรศักดิ์ เชาวลิต
โทร. 0-7567-3790
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 73790
อีเมล surasak.ch@wu.ac.th, surasak.ch@mail.wu.ac.th
วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) เกียรตินิยมอันดับ 2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
9 นางสาวกานต์สิรี  กังเซ่ง นางสาวกานต์สิรี กังเซ่ง
โทร. 0-7567-3771
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 73771
อีเมล kansiree.ka@wu.ac.th, kansiree.ka@mail.wu.ac.th
บธ.บ(บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การบัญชี
พนักงานธุรการ
10 นางสาวกานต์สิรี  กังเซ่ง นางสาว ศุภาวรรณ คงทน
โทร. 0-7547-7041
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 77041
อีเมล suppawan.ko@wu.ac.th, ksuppawan.ko@mail.wu.ac.th
1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
2. บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)
พนักงานธุรการ
เป้าหมายในการดำเนินงานของศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน กำหนดขึ้นภายใต้กรอบของแต่ละงาน โดยงานพัฒนาการเรียนการสอน มีเป้าหมายในการเสริมสร้างความพร้อม ความสามารถในการเรียนของนักศึกษา และพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ งานจัดทำและพัฒนาหลักสูตร มีเป้าหมายในการสนันสนุนการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัญฑิตศึกษา และสนับสนุนการบริหารจัดการทางวิชาการ งานประกันคุณภาพการศึกษา มีเป้าหมายในด้านความมีคุณภาพและมาตรฐาน ในการดำเนินงานตามภารกิจทุกด้านของมหาวิทยาลัย อันนำมาซึ่งหลักประกันและการยอมรับแก่สังคมภายนอก ส่วนงานธุรการ มีเป้าหมายในการสนับสนุนภารกิจการจัดการศึกษาและบริหารวิชาการ อย่างเต็มศักยภาพและมีมาตรฐาน โดยสอดคล้องกับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย และอำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานภายในและภายนอก
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนกำหนดให้แต่ละกลุ่มงาน กำหนดกลยุทธ์ ในการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น โดย
1.ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนและการสอน
(1) พัฒนาระบบและกลไกในการเสริมสร้างทักษะ และความพร้อมในด้านการเรียนแก่นักศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
(2) จัดกระบวนการในการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรียน
(3) จัดกระบวนการในการส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาการสอนอย่างต่อเนื่อง
(4) ติดตามผลการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2.ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา
(1) กำหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง
(2) ศึกษาปัญหาของการบริหารจัดการด้านวิชาการ และหาแนวทางแก้ไขให้เป็นระบบ
(3) นำเสนอ ติดตามการรับทราบ และรับรองคุณวุฒิของหลักสูตรจากหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง
(1) พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน
(2) กำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และรายงานผลแก่หน่วยงานภายในและภายนอก
(3) จัดกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
4.ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ
(1) สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(2) พัฒนาระบบการบริการ และอำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานภายใน และภายนอกให้มีประสิทธิภาพ
Top