เกี่ยวกับเราเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2536 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ออกประกาศเรื่อง การแบ่งส่วนงาน ได้กำหนดให้มี “งานส่งเสริมประสิทธิภาพการสอน” สังกัดส่วนอำนวยการ และต่อจากนั้นเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2540 ที่ประชุมบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 4/2540 ได้ให้หลักการให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน” เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ โดยยกฐานะจาก “งานส่งเสริมประสิทธิภาพการสอน” เป็น ”ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน” และในวันที่ 5 มิถุนายน 2540 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวิทย์ ศิลาวัชนาไนย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้มีบันทึกเสนออธิการบดี โดยมีข้อเสนอแนะให้มี การจัดตั้งส่วนงานใหม่ คือ “ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน” โดยแบ่งโครงสร้างงานภายในเป็น 3 งาน ประกอบด้วย
(1) งานธุรการ
(2) งานบริหารและพัฒนาวิชาการ
(3) งานประกันคุณภาพการศึกษา
ต่อมาในวันที่ 24 ธันวาคม 2540 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ซึ่งดำรงตำแหน่งอธิการบดี ได้ให้นโยบายในที่ประชุมบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 7/2540 เกี่ยวกับการจัดตั้ง “ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน” โดยให้เป็นส่วนงานใหม่ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี เพื่อรองรับการปฏิบัติงานในภารกิจของฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่หลักในการเป็นฝ่ายเลขานุการการประชุมสภาวิชาการ งานประกันคุณภาพการศึกษา งานส่งเสริมประสิทธิภาพการสอน งานธุรการ งานพัฒนาหลักสูตร และ Teaching Clinic ประสานงานวิชาการกับสำนักวิชา ศูนย์ ในกำกับดูแลของรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ เป็นส่วนกลางในการจัดเก็บข้อมูล ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และในอนาคตเมื่อมหาวิทยาลัยเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนจะทำหน้าที่เป็นหน่วยประสานงานบัณฑิตศึกษา
ต่อมาในวันที่ 11 สิงหาคม 2541 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศเรื่อง การแบ่งส่วนงานของสำนักงานอธิการบดี สำนักวิชา สถาบัน ศูนย์ พ.ศ.2541 โดยให้ “ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน” เป็นส่วนงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี และต่อมาในวันที่ 22 มีนาคม 2545 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก็ได้มีการออกประกาศอีก 1 ฉบับ เรื่อง การแบ่งงานภายในส่วนงานของสำนักงานอธิการบดี พ.ศ.2545 โดยให้มีการแบ่งงานภายในศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนออกเป็น 6 งาน คือ

(1) งานประกันคุณภาพการศึกษา
(2) งานพัฒนา การเรียนการสอน
(3) งานจัดทำและพัฒนาหลักสูตร
(4) งานบัณฑิตศึกษา
(5) งานสนับสนุนการบริหารวิชาการและอื่นๆ
(6) งานธุรการ
เมื่อวันที่ 17 - 19 ตุลาคม 2547 มีการประชุมสัมมนาประจำปีของศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ศ.ดร.ธีระยุทธ กลิ่นสุคนธ์) เรื่อง “การพัฒนาระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ” มติจากที่ประชุมสัมมนาดังกล่าว กำหนดให้มี การขยายขอบข่ายงานในแต่ละฝ่าย แต่คงอยู่ภายใต้กรอบโครงสร้างการบริหารงานแบบเดิม กล่าวคือ จัดแบ่งงานภายในศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนออกเป็น 4 งาน คือ
(1) งานประกันคุณภาพการศึกษา
(2) งานจัดทำและพัฒนาหลักสูตร
(3) งานพัฒนาการเรียนการสอน
(4) งานธุรการ
ต่อมา ในการประชุมสัมมนาประจำปีของศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ศ.ดร.ธีระยุทธ กลิ่นสุคนธ์) เมื่อวันที่ 25-27 กันยายน 2549 ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานจากเดิมเล็กน้อย โดยเปลี่ยนชื่อ "งานจัดทำและพัฒนาหลักสูตร" เป็น "งานสนับสนุนการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร"" และให้ระบุเป็นงานแรกในโครงสร้างการบริหารงานของศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนร ซึ่งศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนได้ดำเนินการจัดแบ่งสายงานภายใต้กรอบดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบัน ได้เปลี่ยนชื่อจากส่วนส่งเสริมวิชาการเป็น ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
สนับสนุนภารกิจการจัดการศึกษา พัฒนางานด้านวิชาการ สู่มาตรฐานและคุณภาพ


1. สนับสนุนงานหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษา
1.1 สนับสนุนการจัดทำเเละพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
1.2 สนับสนุนงานด้านบริหารวิชาการและการประชุม
1.3 ส่งเสริมการดำเนินงานตามระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
2. ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้านการเรียนของนักศึกษา
2.2 ส่งเสริมเเละพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของอาจารย์ และกระบวนการจัดการเรียนการสอนเเบบ Active Learning
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนกำหนดวัตถุประสงค์ โดยจำแนกตามกลุ่มงานที่รับผิดชอบ
1.งานพัฒนาการเรียนการสอน
(1) พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะและความพร้อมในด้านการเรียน (โดยเน้นนักศึกษาชั้นปีที่ 1) (2) ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรียน
(3) พัฒนาอาจารย์ให้จัดกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.งานจัดทำและพัฒนาหลักสูตร
(1) ให้การจัดทำหลักสูตรใหม่ และหลักสูตรปรับปรุงมีความถูกต้องมากที่สุด
(2) ให้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับ และรับรองคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(3) ให้การบริหารจัดการในเรื่องรายวิชา การลงทะเบียน การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
3.งานประกันคุณภาพการศึกษา
(1) มุ่งสู่การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพแลพประสิทธิผล (2) เป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่สาธารณชน ในด้านคุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
(3) เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจและวัฒนธรรมองค์กร ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
4.งานธุรการ
(1) สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ
(2) เพื่อให้หน่วยงานภายในและภายนอกได้รับความพึงพอใจ ในการประสานงาน
ลำดับ รูปภาพ ชื่อ-สกุล ข้อมูลติดต่อ วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง
ผู้บริหารศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์
Assoc.Prof.Dr.Charun Bunyakan
โทร. 0-7567-3828
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 3828
อีเมล charun.bu@wu.ac.th
ปริญญาเอก Chemical Engineering Vanderbilt University
ปริญญาโท Chemical Engineering Vanderbilt University
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
1 ผศ.ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย
Asst.Prof.Dr. Poonsit Hiransai
โทร. 0-7567-3760
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 3760
อีเมล poonsit.hi@wu.ac.th
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต ชีวเวชศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย์
รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
2 นายอวยพร เรืองศรี
Mr.Uayporn Ruengsri
โทร. 0-7567-3759
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 3759
อีเมล ruayporn@wu.ac.th
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)
ศษ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)
เกียรตินิยมอันดับ 2
รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนและการสอน
3 นายชัยรัตน์ แซ่สุ
Mr.Chairat Saesu
(งานพัฒนาอาจารย์)
โทร. 0-7567-3759
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 3759
อีเมล sachaira@wu.ac.th
ศษ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
4 นายนันทวัฒน์ ฟองมณี
Mr.Nantawat Fongmanee
โทร. 0-7567-3770
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 3770
อีเมล fnantawa@wu.ac.th
อีเมล fnantawat@gmail.com
วท.บ. (เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง)
ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5 นางพณิชา โสพรรณรัตน์
Mrs.Panicha Sopannarat
(งานพัฒนานักศึกษา)
โทร. 0-7567-3770
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 3770
อีเมล panicha.sp@wu.ac.th
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา
6 นางนฤมล อินปิน
Mrs.Naruemol Inpin
(งานหลักสูตรระดับปริญญาตรี)
โทร. 0-7567-3791
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 3791
อีเมล snaruemo@wu.ac.th
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
7 นางมัณฑนา ปรีชาติวงศ์
Mrs.Muntana Preechatiwong
(งานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)
โทร. 0-7567-3771
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 3771
อีเมล pmuntana@wu.ac.th
วท.บ. (เคมี) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
8 นางสาววิศวียา เนาวนัติ Miss Visaveeya Naowanat
(งานประชุมสภาวิชาการ)
โทร. 0-7567-3771
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 3771
อีเมล nvisavee@wu.ac.th
ศษ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
9 นางสาวระวิวรรณ พุฒทอง
Miss Rawiwan Putthong
(งานประกันคุณภาพการศึกษา)
โทร. 0-7567-3759
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 3759
อีเมล prawiwan@wu.ac.th
วท.บ. (เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ
10 นางสาวปริมประภา เขมะกะ
Miss Primprapa Khemaka
โทร. 0-7567-3790
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 3790
อีเมล kprimpra@wu.ac.th
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
11 นางทัตพิชา ศิริรักษ์
Mrs.Tutpicha Sirirak
โทร. 0-7567-3771
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 3771
อีเมล tutpicha.an@wu.ac.th
ประกาศนียบัตรวิชาชี่พ (การบัญชี)
ทล.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
12 นายสุรศักดิ์ เชาวลิต
Mr.Surasak Chaowalit
โทร. 0-7567-3790
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 3790
อีเมล surasak.ch@wu.ac.th
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เป้าหมายในการดำเนินงานของศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน กำหนดขึ้นภายใต้กรอบของแต่ละงาน โดยงานพัฒนาการเรียนการสอน มีเป้าหมายในการเสริมสร้างความพร้อม ความสามารถในการเรียนของนักศึกษา และพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ งานจัดทำและพัฒนาหลักสูตร มีเป้าหมายในการสนันสนุนการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัญฑิตศึกษา และสนับสนุนการบริหารจัดการทางวิชาการ งานประกันคุณภาพการศึกษา มีเป้าหมายในด้านความมีคุณภาพและมาตรฐาน ในการดำเนินงานตามภารกิจทุกด้านของมหาวิทยาลัย อันนำมาซึ่งหลักประกันและการยอมรับแก่สังคมภายนอก ส่วนงานธุรการ มีเป้าหมายในการสนับสนุนภารกิจการจัดการศึกษาและบริหารวิชาการ อย่างเต็มศักยภาพและมีมาตรฐาน โดยสอดคล้องกับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย และอำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานภายในและภายนอก
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนกำหนดให้แต่ละกลุ่มงาน กำหนดกลยุทธ์ ในการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น โดย 1.งานพัฒนาการเรียนการสอน
(1) พัฒนาระบบและกลไกในการเสริมสร้างทักษะ และความพร้อมในด้านการเรียนแก่นักศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
(2) จัดกระบวนการในการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรียน
(3) จัดกระบวนการในการส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาการสอนอย่างต่อเนื่อง
(4) ติดตามผลการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2.งานจัดทำและพัฒนาหลักสูตร
(1) กำหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง
(2) ศึกษาปัญหาของการบริหารจัดการด้านวิชาการ และหาแนวทางแก้ไขให้เป็นระบบ
(3) นำเสนอ ติดตามการรับทราบ และรับรองคุณวุฒิของหลักสูตรจากหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง
3.งานประกันคุณภาพการศึกษา
(1) พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน
(2) กำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และรายงานผลแก่หน่วยงานภายในและภายนอก
(3) จัดกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
4.งานธุรการ
(1) สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(2) พัฒนาระบบการบริการ และอำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานภายใน และภายนอกให้มีประสิทธิภาพ
Team Image
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์
Team Image
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
ผศ.ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย
Team Image
รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ
นายอวยพร เรืองศรี
พัฒนานวัตกรรมการเรียนและการสอน พัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษา บริหารทั่วไปและธุรการ
Team Image
นายชัยรัตน์ แซ่สุ
Team Image
นางนฤมล อินปิน
Team Image
นางสาวปริมประภา เขมะกะ
Team Image
นายนันทวัฒน์ ฟองมณี
Team Image
นางสาววิศวียา เนาวนัติ
Team Image
นางทัตพิชา ศิริรักษ์
Team Image
นางพณิชา โสพรรณรัตน์
Team Image
นางมัณฑนา ปรีชาติวงศ์
Team Image
นายสุรศักดิ์ เชาวลิต
Team Image
นางสาวระวิวรรณ พุฒทอง

Top