img/teachandlearn.png
img/course.png
img/qa.png
img/training.png
img/wuaca.png
img/bannerfrontukpsf.png

websitecilt เว็บไซต์/ระบบที่เกี่ยวข้อง

WFH
checo
checo
checo
ระบบพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการของอาจารย์
ระบบออกแบบฟอร์มออนไลน์
ค้นหามติที่ประชุม ปฏิทินการประชุม มหาวิทยาลัยสีเขียว WDLR WDLR

ปฏิทินกิจกรรม/อบรม/สัมมนา

พ.ย. อบรม PBL หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ วันที่ 12 พ.ย. 2561 [0]
@อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
12
พ.ย. อบรม PBL หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ วันที่ 28 พ.ย. 2561 [0]
@ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีพัฒนานวัตกรรม
28
ก.ย. อบรม PBL หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ วันที่ 12 ก.ย. 2561 [0]
@อาคารเรียนรวม 7 ห้อง 301
12
พ.ย. อบรม PBL สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 8 พ.ย. 2560 [0]
@ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย
8
ต.ค. อบรม PBL หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ [25]
@ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย
18
ส.ค. อบรม PBL หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วันที่ 2 สิงหาคม 2560 [38]
@ห้องประชุม 203 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา
2
พ.ค. โครงการ “Tools For The Mind” รุ่นที่ 2 วันที่ 17 พ.ค. 2560 [88]
@อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา
17
พ.ค. โครงการ “Tools For The Mind” รุ่นที่ 1 วันที่ 3 พ.ค. 2560 [49]
@อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา
3
มี.ค. การประชุมวิชาการระดับชาติ เรียนรู้เชิงรุก Active Learning : Classrooms of the Future วันที่ 27-28 มี.ค. 2560 [78]
@อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
27
มี.ค. โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ มุมมองร่วมกันแบบสหวิชาชีพ วันที่ 9-10 มีนาคม 2560 รุ่นที่ 2 [96]
@อาคารวิทยาศาสตร์และกีฬา ห้อง 203
9
ก.พ. โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ มุมมองร่วมกันแบบสหวิชาชีพ วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 รุ่นที่ 1 [89]
@อาคารวิทยาศาสตร์และกีฬา ห้อง 203
16
ม.ค. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ศึกษาดูงาน การเรียนการสอนแบบ Active Learning 10 ม.ค. 60 [49]
@อาคารเรียนรวม 1 ห้อง 209
11
ธ.ค. อบรม PBL หลักสูตรพยาบาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ วันที่ 7 ธันวาคม 2559 [22]
@ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย
7
พ.ย. อบรม PBL หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สำนักวิชาศิลปศาสตร์ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 [23]
@ห้องอาคารเรียนรวม 1 ห้อง 201
25
พ.ย. อบรม PBL หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 [121]
@ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย
17
ก.ย. อบรม PBL หลักสูตรพยาบาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ วันที่ (13 ก.ย. 59) [22]
@อาคารวิจัย ชั้น 2
13
ธ.ค. อบรม PBL หลักสูตรพยาบาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ วันที่ (16 ธ.ค. 58) [64]
@ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย
16
พ.ย. อบรม PBL หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ (24 พ.ย. 58) [45]
@ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย
24
ต.ค. อบรม PBL สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (1 ต.ค. 58) [55]
@ห้องบรรยาย 1 อาคารวิชาการ 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1
อบรม/สัมมนาทั้งหมด

newsicon ข่าวประชาสัมพันธ์ navcilt

W3.CSS
blankimage ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ภายใต้ โครงการ Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) ให้แก่ราชการ/พนักงานของรัฐ อาจารย์/นักวิจัย/บุคลากรและนักศึกษา
view [184] calendarcilt [4 ต.ค. 2564]
ข่าวทั้งหมด

navvideo วิดีโอกิจกรรม navcilt

gallery

อบรมเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร (Version 4.0) รุ่นที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom วันที่ 22 ธ.ค. 2564
view [34] calendarcilt [5 ม.ค. 2565]

วิดีโอทั้งหมด
facebookcilt   workplacecilt   youtubecilt

เอกสารดาวน์โหลด

1. ปรัชญาและอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ [766] [1 ก.พ. 2564]
2. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน การขอตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ [424] [29 ม.ค. 2564]
3. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2564 (หลักสูตร นานาชาติ ระบบทวิภาค) [766] [20 ม.ค. 2564]
4. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2564 (หลักสูตร นานาชาติ ระบบไตรภาค) [821] [20 ม.ค. 2564]
5. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2564 (หลักสูตร ภาษาไทย ระบบไตรภาค) [876] [20 ม.ค. 2564]
6. แนวปฏิบัติในการประเมินการสอน พ.ศ. 2563 [328] [4 ม.ค. 2564]
7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา สำหรับหลักสูตรนานาชาติ ระบบทวิภาค พ.ศ.2563 [299] [9 พ.ย. 2563]
8. แนวปฏิบัติการเรียนการสอนรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ และ การเตรียมการในกระบวนการจัดสอบ Comprehensive/Exit Exams [616] [16 ก.ย. 2563]
9. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ [489] [17 มิ.ย. 2563]
10. แบบฟอร์มหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-Degree) [651] [29 มี.ค. 2563]
11. แบบฟอร์มหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Degree) [647] [19 มี.ค. 2563]
12. แนวปฏิบัติและข้อกำหนดการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ [684] [4 ต.ค. 2562]
13. แบบฟอร์มประกาศแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ [589] [26 ก.ย. 2562]
14. สรุปความต้องการกำลังคนใน 10 อุตสาหกรรมส่งเสริมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จำแนกตาม Mainstream Industry [609] [23 ก.ย. 2562]
15. สรุปเนื้อหาการประชุมหารือ เรื่อง การสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อพัฒนากำลังคนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) [612] [23 ก.ย. 2562]
เอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด
album board 5S Error File

navcilt

UKPSF