มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) "นวัตกรรมการเรียนรู้"

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ส่วนส่งเสริมวิชาการ และ คณะทำงานพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) "นวัตกรรมการเรียนรู้" ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 
 
ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถนำเสนอผลงานวิจัย/งานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) รับบทคัดย่อตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 6 มีนาคม 2558 
 
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหน้าเว็บไซต์งานประชุมฯ เว็บไซต์งานประชุมวิชาการ
 
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

[191] [17 พ.ย. 2558]

ข่าวเด่น

ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานฯActive Learning
เสวนาการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) "นวัตกรรมการเรียนรู้"
เชิญชมเทปบันทึกการบรรยายพิเศษหัวข้อ Good Practices in Active Learning
ประกาศทุนพัฒนาวิจัยในชั้นเรียนหรือวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก ปีงบประมาณ 2558 (ภายใน)
เชิญชวนคณาจารย์ร่วมอบรมการใช้งานคลิกเกอร์ (Clicker)
การประชุมวิชาการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning : Challenges and Innovations วันที่ 5-6 สิงหาคม 2559
การเรียนรู้ในรั้วแสด-ม่วง
คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ
สรุปโครงการสัมมนาคณะทำงานพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก
PBL Practice/Hormones
PBL Practice/สุ จิ ปุ ริ
วีดิทัศน์ PBL 7 steps
รายวิชา HUM-103 ตัวตนและสังคม สำนักวิชาศิลปศาสตร์
PBL practice for lecturer
Top