การประชุมวิชาการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning : Challenges and Innovations วันที่ 5-6 สิงหาคม 2559

ส่วนส่งเสริมวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning : Challenges and Innovations เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning

โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทวรรณ จิมากร ซิลลิ ม.ธรรมศาสตร์ ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “Active Learning: Challenges and Innovations” และมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ รองศาสตราจารย์สุภาพ ณ นคร รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล ศิลปะกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมยุรี วศินานุกร และอาจารย์วรงค์ ถาวระ 

 

 

 

ชมภาพกิจกรรม

[122] [9 ส.ค. 2559]

ข่าวเด่น

ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานฯActive Learning
เสวนาการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) "นวัตกรรมการเรียนรู้"
เชิญชมเทปบันทึกการบรรยายพิเศษหัวข้อ Good Practices in Active Learning
ประกาศทุนพัฒนาวิจัยในชั้นเรียนหรือวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก ปีงบประมาณ 2558 (ภายใน)
เชิญชวนคณาจารย์ร่วมอบรมการใช้งานคลิกเกอร์ (Clicker)
การประชุมวิชาการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning : Challenges and Innovations วันที่ 5-6 สิงหาคม 2559
การเรียนรู้ในรั้วแสด-ม่วง
คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ
สรุปโครงการสัมมนาคณะทำงานพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก
PBL Practice/Hormones
PBL Practice/สุ จิ ปุ ริ
วีดิทัศน์ PBL 7 steps
รายวิชา HUM-103 ตัวตนและสังคม สำนักวิชาศิลปศาสตร์
PBL practice for lecturer
Top