อบรม PBL สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ วันที่ 13 กันยายน 2559

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันที่จัด : 13 กันยายน 2559

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ในการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา NUR-415 ภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล จำนวนทั้งสิ้น 73 คน

2. เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจหลักการ แนวคิด และกระบวนการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน

3. นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้แบบกลุ่มย่อยโดยใช้สถานการณ์โจทย์ปัญหาในกระบวนการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับอาจารย์ประจำกลุ่ม

กลุ่มเป้าหมาย

อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา NUR-415 ภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล จำนวนทั้งสิ้น 73 คน

สถานที่ : อาคารวิจัย ชั้น 2

 

 

ชมภาพทั้งหมด

[228] [19 ก.ย. 2559]

ข่าวเด่น

ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานฯActive Learning
เสวนาการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) "นวัตกรรมการเรียนรู้"
วีดิทัศน์ PBL 7 steps
อบรม PBL สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 28 พ.ย. 2561
อบรม PBL สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 8 พ.ย. 2560
เชิญชมเทปบันทึกการบรรยายพิเศษหัวข้อ Good Practices in Active Learning
การประชุมวิชาการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning : Challenges and Innovations วันที่ 5-6 สิงหาคม 2559
เชิญชวนคณาจารย์ร่วมอบรมการใช้งานคลิกเกอร์ (Clicker)
ประกาศทุนพัฒนาวิจัยในชั้นเรียนหรือวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก ปีงบประมาณ 2558 (ภายใน)
PBL Practice/Hormones
การเรียนรู้ในรั้วแสด-ม่วง
รายวิชา HUM-103 ตัวตนและสังคม สำนักวิชาศิลปศาสตร์
คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ
สรุปโครงการสัมมนาคณะทำงานพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก
Top