โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ มุมมองร่วมกันแบบสหวิชาชีพ วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 รุ่นที่ 1

ส่วนส่งเสริมวิชาการร่วมโดย 5 สำนักวิชากลุ่มวิทย์สุขภาพ โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ มุมมองร่วมกันแบบสหวิชาชีพ วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม ประมาณ 140 คน โดยมีการบรรยายจากอาจารย์สำนักวิชาต่างๆ 5 สำนักวิชา และผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชกร 2 ท่าน คือ เภสัชกรหญิงวรุณกาญจน์ ทุ่งสว่าง จากโรงพยาบาลมหาราช และ เภสัชกรหญิงนุชนาฎ ตัสโต หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลท่าศาลา นอกจากฟังการบรรยายเเล้วยังมีการแบ่งนีักศึกษาออกเป็นกลุ่มย่อย 13 กลุ่ม โดยมีกรณีตัวอย่างเกี่ยวกับผู้ป่วย เพื่อให้นักศึกษาวิเคราะห์และนำเสนอในวันที่ 17 กุมภาพันธ์

 

 

 

[41] [21 ก.พ. 2560]

ข่าวเด่น

ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานฯActive Learning
เสวนาการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) "นวัตกรรมการเรียนรู้"
เชิญชมเทปบันทึกการบรรยายพิเศษหัวข้อ Good Practices in Active Learning
ประกาศทุนพัฒนาวิจัยในชั้นเรียนหรือวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก ปีงบประมาณ 2558 (ภายใน)
เชิญชวนคณาจารย์ร่วมอบรมการใช้งานคลิกเกอร์ (Clicker)
การประชุมวิชาการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning : Challenges and Innovations วันที่ 5-6 สิงหาคม 2559
การเรียนรู้ในรั้วแสด-ม่วง
คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ
สรุปโครงการสัมมนาคณะทำงานพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก
PBL Practice/Hormones
PBL Practice/สุ จิ ปุ ริ
วีดิทัศน์ PBL 7 steps
รายวิชา HUM-103 ตัวตนและสังคม สำนักวิชาศิลปศาสตร์
PBL practice for lecturer
Top