โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ มุมมองร่วมกันแบบสหวิชาชีพ วันที่ 9-10 มีนาคม 2560 รุ่นที่ 2

ส่วนส่งเสริมวิชาการร่วมโดย 5 สำนักวิชากลุ่มวิทย์สุขภาพ โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ มุมมองร่วมกันแบบสหวิชาชีพ วันที่ 9-10 มีนาคม 2560 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม ประมาณ 90 คน โดยมีการบรรยายจากอาจารย์สำนักวิชาต่างๆ 5 สำนักวิชา และผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชกร 2 ท่าน คือ เภสัชกรหญิงวรุณกาญจน์ ทุ่งสว่าง จากโรงพยาบาลมหาราช และ เภสัชกรหญิงนุชนาฎ ตัสโต หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลท่าศาลา นอกจากฟังการบรรยายเเล้วยังมีการแบ่งนีักศึกษาออกเป็นกลุ่มย่อย9 กลุ่ม โดยมีกรณีตัวอย่างเกี่ยวกับผู้ป่วย เพื่อให้นักศึกษาวิเคราะห์และนำเสนอ

 

 

 

[203] [14 มี.ค. 2560]

ข่าวเด่น

ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานฯActive Learning
เสวนาการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) "นวัตกรรมการเรียนรู้"
วีดิทัศน์ PBL 7 steps
อบรม PBL สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 28 พ.ย. 2561
อบรม PBL สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 8 พ.ย. 2560
เชิญชมเทปบันทึกการบรรยายพิเศษหัวข้อ Good Practices in Active Learning
การประชุมวิชาการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning : Challenges and Innovations วันที่ 5-6 สิงหาคม 2559
เชิญชวนคณาจารย์ร่วมอบรมการใช้งานคลิกเกอร์ (Clicker)
ประกาศทุนพัฒนาวิจัยในชั้นเรียนหรือวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก ปีงบประมาณ 2558 (ภายใน)
PBL Practice/Hormones
การเรียนรู้ในรั้วแสด-ม่วง
รายวิชา HUM-103 ตัวตนและสังคม สำนักวิชาศิลปศาสตร์
คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ
สรุปโครงการสัมมนาคณะทำงานพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก
Top