ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เรียนรู้เชิงรุก Active Learning : Classrooms of the Future วันที่ 27-28 มีนาคม 2560

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน ม.วลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning : Classrooms of the Future เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning ภายใต้หัวข้อ ปาฐกถาพิเศษ "Active Learning: Classrooms of the Future", บรรยายพิเศษ "Active Learning: The Changing Classroom Scenarios", บรรยายพิเศษ "The Changing Faces of the Teacher for Active learning" และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก "การเรียนการสอนในยุคดิจิทัล : สอนอย่างไรให้ได้ใจเด็ก Gen Z"

ภายใต้รูปแบบ

Teaching and Learning

1) การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Case-based Learning)

2) การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Individual Study)

3) การเรียนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivism)

4) การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง (Self-Study)

5) การเรียนรู้จากการทำงาน (Work-based Learning)

6) การเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Research-based Learning)

7) การเรียนรู้ที่ใช้วิธีการสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-based Approach)

Education in the Changing World

1) Student Engagement

2) Community Learning

3) Education Values and Values in Education

4) Education in the 21st Century

5) Communication and Meaning

6) Challenges and Innovations in Language Teaching and Learning 

7) Flipped Classroom

 

[46] [3 เม.ย. 2560]

ข่าวเด่น

ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานฯActive Learning
เสวนาการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) "นวัตกรรมการเรียนรู้"
เชิญชมเทปบันทึกการบรรยายพิเศษหัวข้อ Good Practices in Active Learning
ประกาศทุนพัฒนาวิจัยในชั้นเรียนหรือวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก ปีงบประมาณ 2558 (ภายใน)
เชิญชวนคณาจารย์ร่วมอบรมการใช้งานคลิกเกอร์ (Clicker)
การประชุมวิชาการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning : Challenges and Innovations วันที่ 5-6 สิงหาคม 2559
การเรียนรู้ในรั้วแสด-ม่วง
คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ
สรุปโครงการสัมมนาคณะทำงานพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก
PBL Practice/Hormones
PBL Practice/สุ จิ ปุ ริ
วีดิทัศน์ PBL 7 steps
รายวิชา HUM-103 ตัวตนและสังคม สำนักวิชาศิลปศาสตร์
PBL practice for lecturer
Top