ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนจัด โครงการ “Tools For The Mind” วันที่ 3 พ.ค. 2560

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน จัด โครงการ “Tools For The Mind”  เพื่อฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์ที่จำเป็นต่อโลกของการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการเรียนในปัจจุบันและการทำงานในอนาคต โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ และ อาจารย์ ดร.คริสโตเฟอร์ ลี จอห์นสัน สถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา ห้อง 203 เวลา 16.00-18.00 น.

ภาพกิจกรรม

[47] [11 พ.ค. 2560]

ข่าวเด่น

ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานฯActive Learning
เสวนาการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) "นวัตกรรมการเรียนรู้"
เชิญชมเทปบันทึกการบรรยายพิเศษหัวข้อ Good Practices in Active Learning
ประกาศทุนพัฒนาวิจัยในชั้นเรียนหรือวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก ปีงบประมาณ 2558 (ภายใน)
เชิญชวนคณาจารย์ร่วมอบรมการใช้งานคลิกเกอร์ (Clicker)
การประชุมวิชาการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning : Challenges and Innovations วันที่ 5-6 สิงหาคม 2559
การเรียนรู้ในรั้วแสด-ม่วง
คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ
สรุปโครงการสัมมนาคณะทำงานพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก
PBL Practice/Hormones
PBL Practice/สุ จิ ปุ ริ
วีดิทัศน์ PBL 7 steps
รายวิชา HUM-103 ตัวตนและสังคม สำนักวิชาศิลปศาสตร์
PBL practice for lecturer
Top