คลังความรู้

Proceedings of the Active Learning: Chalenges Innovation การประชุมวิชาการฯ วันที่5-6 สิงหาคม 2559
[33] [9 ส.ค. 2559]
หนังสือ การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
[179] [18 พ.ย. 2558]
คู่มืออาจารย์ประจำกลุ่ม (Facilitator’s guide)
[37] [18 พ.ย. 2558]
คู่มือนักศึกษา รายวิชา HUM-103: ตัวตนกับสังคม
[37] [18 พ.ย. 2558]
PPT "การวัดและการประเมินผล"
[30] [18 พ.ย. 2558]
PPT "กระบวนการเรียนรู้แบบ PBL 7 ขั้นตอน บทบาทอาจารย์อาจารย์ประจำกลุ่มและผู้เรียน"
[43] [18 พ.ย. 2558]
PPT "PBL ตอบโจทย์กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.3)ได้อย่างไร?"
[37] [18 พ.ย. 2558]
PPT "หลักการและแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก และการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน"
[137] [18 พ.ย. 2558]
PPT "การเขียนโจทย์ปัญหา"
[34] [18 พ.ย. 2558]
แบบประเมินสำหรับอาจารย์ประจำกลุ่ม
[39] [18 พ.ย. 2558]

ติดตามเพจ

Top