สรุปการใช้งบประมาณ

เลือกปีงบประมาณ
สรุปการใช้งบประมาณ

โครงการ Active Learning ปีงบประมาณ 2560

ลำดับ ชื่อกิจกรรม วันที่จัด เวลา สถานที่ งบประมาณที่ขออนุมัติ งบประมาณที่ใช้จริง
1 อบรม PBL หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วันที่ 2 สิงหาคม 2560 (เพิ่มเติม...) 2 ส.ค. 2560 13.00-16.30 ห้องประชุม 203 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา 4,800 4,400
2 โครงการ “Tools For The Mind” รุ่นที่ 2 วันที่ 17 พ.ค. 2560 (เพิ่มเติม...) 17 พ.ค. 2560 16.00-18.00 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา 10,500 0
3 โครงการ “Tools For The Mind” รุ่นที่ 1 วันที่ 3 พ.ค. 2560 (เพิ่มเติม...) 3 พ.ค. 2560 16.00-18.00 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา 13,000 0
4 การประชุมวิชาการระดับชาติ เรียนรู้เชิงรุก Active Learning : Classrooms of the Future วันที่ 27-28 มี.ค. 2560 (เพิ่มเติม...) 27 มี.ค. 2560 8.30-16.30 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 250,000 0
5 โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ มุมมองร่วมกันแบบสหวิชาชีพ วันที่ 9-10 มีนาคม 2560 รุ่นที่ 2 (เพิ่มเติม...) 9 มี.ค. 2560 8.30-16.30 อาคารวิทยาศาสตร์และกีฬา ห้อง 203 80,000 72,870
6 โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ มุมมองร่วมกันแบบสหวิชาชีพ วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 รุ่นที่ 1 (เพิ่มเติม...) 16 ก.พ. 2560 8.30-16.30 อาคารวิทยาศาสตร์และกีฬา ห้อง 203 81,670 77,499
7 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ศึกษาดูงาน การเรียนการสอนแบบ Active Learning 10 ม.ค. 60 (เพิ่มเติม...) 11 ม.ค. 2560 8.30-13.00 อาคารเรียนรวม 1 ห้อง 209 0 1,200
8 อบรม PBL หลักสูตรพยาบาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ วันที่ 7 ธันวาคม 2559 (เพิ่มเติม...) 7 ธ.ค. 2559 13.00-15.00 ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย 0 2,670
9 อบรม PBL หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สำนักวิชาศิลปศาสตร์ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 (เพิ่มเติม...) 25 พ.ย. 2559 8.00-10.00 ห้องอาคารเรียนรวม 1 ห้อง 201 2,200 2,154
10 อบรม PBL หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 (เพิ่มเติม...) 17 พ.ย. 2559 13.00-16.30 ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย 5,000 5,000
รวม 447,170 165,793
Top