เอกสารดาวน์โหลด


1. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ [28] [17 มิ.ย. 2563]
2. แบบฟอร์มหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Degree) [85] [19 มี.ค. 2563]
3. แบบฟอร์มหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-Degree) [79] [29 มี.ค. 2563]
4. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2564 (หลักสูตร ภาษาไทย ระบบไตรภาค) [255] [16 มิ.ย. 2563]
5. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2564 (หลักสูตร นานาชาติ ระบบไตรภาค) [217] [16 มิ.ย. 2563]
6. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2564 (หลักสูตร นานาชาติ ระบบทวิภาค) [176] [16 มิ.ย. 2563]
7. แนวปฏิบัติและข้อกำหนดการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ [188] [4 ต.ค. 2562]
8. แบบฟอร์มประกาศแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ [179] [26 ก.ย. 2562]
9. เอกสารบรรยาย เรื่อง แนวทางการสร้างบัณฑิตและอาชีวะพันธุ์ใหม่ เพื่อพัฒนากำลังคนสำหรับ EEC ในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร [181] [23 ก.ย. 2562]
10. การพัฒนาบุคลากรใน EEC [297] [23 ก.ย. 2562]
11. ข้อมูลเพิ่มเติมจาก EEC [179] [23 ก.ย. 2562]
12. สรุปเนื้อหาการประชุมหารือ เรื่อง การสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อพัฒนากำลังคนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) [141] [23 ก.ย. 2562]
13. สรุปความต้องการกำลังคนใน 10 อุตสาหกรรมส่งเสริมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จำแนกตาม Mainstream Industry [170] [23 ก.ย. 2562]
14. แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 [172] [14 ส.ค. 2562]
15. แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 [164] [14 ส.ค. 2562]

ค้นพบ 64 รายการ

Top