เอกสารดาวน์โหลด


1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2561 (หลักสูตรนานาชาติ แบบ 2 ภาคการศึกษา) [6] [18 มิ.ย. 2561]
2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2561 (หลักสูตรนานาชาติ แบบ 3 ภาคการศึกษา) [4] [18 มิ.ย. 2561]
3. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2561 (หลักสูตรภาษาไทย แบบ 3 ภาคการศึกษา) [5] [18 มิ.ย. 2561]
4. แบบเสนอโครงการส่งเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [5] [18 มิ.ย. 2561]
5. กลุ่มวิชาเลือกเสรี สำนักวิชาศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2561 [7] [18 มิ.ย. 2561]
6. แนวปฏิบัติในการศึกษาของนักศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์ โครงงาน หรือการศึกษาอิสระ โมเดลยุโรป [12] [11 มิ.ย. 2561]
7. แนวทางในการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก [25] [10 พ.ค. 2561]
8. ประกาศ แนวทางการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Excamination) สำหรับปริญญาตรีที่ไม่อยู่ในกำกับมาตรฐานของสภาวิชาชีพ หรือหน่วยงานภายนอกที่ให้การรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง [25] [10 พ.ค. 2561]
9. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แนวทางการจัดหลักสูตรนานาชาติ (International Program) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ [24] [10 พ.ค. 2561]
10. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง อัตราค่าสอนสำหรับอาจารย์พิเศษ [26] [10 พ.ค. 2561]
11. รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมแบบ APA 6 Edition [37] [10 พ.ค. 2561]
12. แบบฟอร์มหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2561 [61] [11 เม.ย. 2561]
13. รายละเอียดกลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2561) [38] [9 มี.ค. 2561]
14. สรุปรายวิชาเลือกเสรี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี [41] [8 ก.พ. 2561]
15. จดหมายแจ้งหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพส่งหลักสูตรไปยังสภาวิชาชีพก่อน สกอ. [61] [24 พ.ย. 2560]

ค้นพบ 38 รายการ

Top