เอกสารดาวน์โหลด


1. แบบฟอร์มขอแก้ไขผลประเมินการสอนของอาจารย์ (ผ่านระบบ Doms) [7] [24 ม.ค. 2566]
2. แบบประเมินการเรียนการสอนสำหรับการประเมินศักยภาพการสอนของผู้สมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (สำหรับนักศึกษา) [5] [20 ม.ค. 2566]
3. แบบประเมินการสอน สำหรับการประเมินศักยภาพการสอนของผู้สมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (สำหรับกรรมการ) [9] [20 ม.ค. 2566]
4. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับรองการเป็นอาจารย์มืออาชีพตามกรอบมาตรฐานสากล UKPSF (United Kingdom Professional Standard Framework) [11] [19 ม.ค. 2566]
5. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับรองการเป็นอาจารย์มืออาชีพตามกรอบมาตรฐานสากล UKPSF (United Kingdom Professional Standard Framework) [22] [3 ม.ค. 2566]
6. ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่าย Submit Application UKPSF ปีงบประมาณ 2566 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ [24] [3 ม.ค. 2566]
7. แบบรับรองการตรวจสอบความถูกต้องการและครบถ้วนของเนื้อความ ในการใช้ภาษาอังกฤษของหลักสูตร (มคอ.2) [22] [29 ธ.ค. 2565]
8. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับผลประเมินการสอนของพนักงานตำแหน่งทางวิชาการ โดยนักศึกษา พ.ศ.2564 [85] [7 พ.ย. 2565]
9. ปรัชญาและอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ [1300] [1 ก.พ. 2564]
10. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน การขอตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ [979] [29 ม.ค. 2564]
11. แนวปฏิบัติในการประเมินการสอน พ.ศ. 2563 [861] [4 ม.ค. 2564]
12. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา สำหรับหลักสูตรนานาชาติ ระบบทวิภาค พ.ศ.2563 [673] [9 พ.ย. 2563]
13. แนวปฏิบัติการเรียนการสอนรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ และ การเตรียมการในกระบวนการจัดสอบ Comprehensive/Exit Exams [1047] [16 ก.ย. 2563]
14. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ [949] [17 มิ.ย. 2563]
15. แบบฟอร์มหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Degree) [1048] [19 มี.ค. 2563]

ค้นพบ 71 รายการ

Top