เอกสารดาวน์โหลด


1. มคอ.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2561 (หลักสูตร 3 ภาคการศึกษา) [10] [14 ก.พ. 2561]
2. มคอ.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2561 (หลักสูตร 2 ภาคการศึกษา) [3] [14 ก.พ. 2561]
3. สรุปรายวิชาเลือกเสรี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี [13] [8 ก.พ. 2561]
4. กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2561) [18] [29 ม.ค. 2561]
5. จดหมายแจ้งหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพส่งหลักสูตรไปยังสภาวิชาชีพก่อน สกอ. [31] [24 พ.ย. 2560]
6. กระบวนการ/ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตร/ประเมินหลักสูตร [48] [18 ต.ค. 2560]
7. กระบวนการ/ขั้นตอนการเปิดหลักสูตรใหม่ [52] [18 ต.ค. 2560]
8. แบบเสนอโครงการงบพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [133] [24 ก.ย. 2560]
9. กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (Thailand NQF) [68] [26 ก.ค. 2560]
10. คู่มือการเสนอคำสั่ง/ประกาศ [170] [28 มิ.ย. 2560]
11. ข้อบังคับว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2560 [633] [19 เม.ย. 2560]
12. แผนการเสนอรายงานประเมินหลักสูตร และ รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ปีการศึกษา 2559 [112] [9 ธ.ค. 2559]
13. รหัสหลักสูตร (อัพเดทล่าสุด) [127] [6 ธ.ค. 2559]
14. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (พ.ศ. 2560)(หน่วยกิตระบบไตรภาค) [220] [21 พ.ย. 2559]
15. คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ [170] [5 ต.ค. 2559]

ค้นพบ 28 รายการ

Top