เอกสารดาวน์โหลด


1. แนวปฏิบัติและข้อกำหนดการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ [77] [4 ต.ค. 2562]
2. แบบฟอร์มประกาศแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ [51] [26 ก.ย. 2562]
3. ข้อมูลและรายละเอียดที่จำเป็นในการออกแบบหลักสูตร โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร [51] [24 ก.ย. 2562]
4. ข้อมูลและรายละเอียดที่จำเป็นในการออกแบบหลักสูตร โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทปริญญา [49] [24 ก.ย. 2562]
5. เอกสารบรรยาย เรื่อง แนวทางการสร้างบัณฑิตและอาชีวะพันธุ์ใหม่ เพื่อพัฒนากำลังคนสำหรับ EEC ในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร [62] [23 ก.ย. 2562]
6. การพัฒนาบุคลากรใน EEC [109] [23 ก.ย. 2562]
7. ข้อมูลเพิ่มเติมจาก EEC [68] [23 ก.ย. 2562]
8. สรุปเนื้อหาการประชุมหารือ เรื่อง การสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อพัฒนากำลังคนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) [48] [23 ก.ย. 2562]
9. สรุปความต้องการกำลังคนใน 10 อุตสาหกรรมส่งเสริมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จำแนกตาม Mainstream Industry [62] [23 ก.ย. 2562]
10. แบบฟอร์ม มคอ.2 ระดับปริญญาตรี (ฉบับปรับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 และเกณฑ์ AUNQA) [110] [22 ส.ค. 2562]
11. แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 [69] [14 ส.ค. 2562]
12. แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 [64] [14 ส.ค. 2562]
13. แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักวิชา ปีการศึกษา 2561 [62] [14 ส.ค. 2562]
14. ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013) [55] [9 ส.ค. 2562]
15. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ.2552 [63] [9 ส.ค. 2562]

ค้นพบ 66 รายการ

Top