เอกสารดาวน์โหลด


1. แบบเสนอโครงการงบพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [39] [24 ก.ย. 2560]
2. กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (Thailand NQF) [39] [26 ก.ค. 2560]
3. คู่มือการเสนอคำสั่ง/ประกาศ [81] [28 มิ.ย. 2560]
4. ข้อบังคับว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2560 [111] [19 เม.ย. 2560]
5. แผนการเสนอรายงานประเมินหลักสูตร และ รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ปีการศึกษา 2559 [76] [9 ธ.ค. 2559]
6. รหัสหลักสูตร (อัพเดทล่าสุด) [96] [6 ธ.ค. 2559]
7. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (พ.ศ. 2560)(หน่วยกิตระบบไตรภาค) [162] [21 พ.ย. 2559]
8. คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ [118] [5 ต.ค. 2559]
9. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 [98] [5 ก.ย. 2559]
10. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 [103] [5 ก.ย. 2559]
11. แบบเสนอโครงการ (Project Proposal Template) งบประมาณเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [184] [6 ก.ค. 2559]
12. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก (มคอ.06) [137] [16 มิ.ย. 2559]
13. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท (มคอ.04) [127] [16 มิ.ย. 2559]
14. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) [135] [16 มิ.ย. 2559]
15. คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA 2558-2560 [226] [1 มิ.ย. 2559]

ค้นพบ 21 รายการ

Top