เอกสารดาวน์โหลด


1. ปรัชญาและอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ [1081] [1 ก.พ. 2564]
2. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน การขอตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ [759] [29 ม.ค. 2564]
3. แนวปฏิบัติในการประเมินการสอน พ.ศ. 2563 [648] [4 ม.ค. 2564]
4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา สำหรับหลักสูตรนานาชาติ ระบบทวิภาค พ.ศ.2563 [501] [9 พ.ย. 2563]
5. แนวปฏิบัติการเรียนการสอนรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ และ การเตรียมการในกระบวนการจัดสอบ Comprehensive/Exit Exams [874] [16 ก.ย. 2563]
6. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ [745] [17 มิ.ย. 2563]
7. แบบฟอร์มหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Degree) [876] [19 มี.ค. 2563]
8. แบบฟอร์มหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-Degree) [906] [29 มี.ค. 2563]
9. แนวปฏิบัติและข้อกำหนดการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ [905] [4 ต.ค. 2562]
10. แบบฟอร์มประกาศแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ [820] [26 ก.ย. 2562]
11. เอกสารบรรยาย เรื่อง แนวทางการสร้างบัณฑิตและอาชีวะพันธุ์ใหม่ เพื่อพัฒนากำลังคนสำหรับ EEC ในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร [777] [23 ก.ย. 2562]
12. การพัฒนาบุคลากรใน EEC [1665] [23 ก.ย. 2562]
13. ข้อมูลเพิ่มเติมจาก EEC [584] [23 ก.ย. 2562]
14. สรุปเนื้อหาการประชุมหารือ เรื่อง การสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อพัฒนากำลังคนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) [806] [23 ก.ย. 2562]
15. สรุปความต้องการกำลังคนใน 10 อุตสาหกรรมส่งเสริมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จำแนกตาม Mainstream Industry [818] [23 ก.ย. 2562]

ค้นพบ 63 รายการ

Top