เอกสารดาวน์โหลด


1. ปรัชญาและอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ [121] [1 ก.พ. 2564]
2. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน การขอตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ [170] [29 ม.ค. 2564]
3. แนวปฏิบัติในการประเมินการสอน พ.ศ. 2563 [125] [4 ม.ค. 2564]
4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา สำหรับหลักสูตรนานาชาติ ระบบทวิภาค พ.ศ.2563 [132] [9 พ.ย. 2563]
5. แนวปฏิบัติการเรียนการสอนรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ และ การเตรียมการในกระบวนการจัดสอบ Comprehensive/Exit Exams [229] [16 ก.ย. 2563]
6. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ [318] [17 มิ.ย. 2563]
7. แบบฟอร์มหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Degree) [384] [19 มี.ค. 2563]
8. แบบฟอร์มหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-Degree) [330] [29 มี.ค. 2563]
9. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2564 (หลักสูตร ภาษาไทย ระบบไตรภาค) [605] [20 ม.ค. 2564]
10. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2564 (หลักสูตร นานาชาติ ระบบไตรภาค) [512] [20 ม.ค. 2564]
11. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2564 (หลักสูตร นานาชาติ ระบบทวิภาค) [447] [20 ม.ค. 2564]
12. แนวปฏิบัติและข้อกำหนดการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ [489] [4 ต.ค. 2562]
13. แบบฟอร์มประกาศแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ [409] [26 ก.ย. 2562]
14. เอกสารบรรยาย เรื่อง แนวทางการสร้างบัณฑิตและอาชีวะพันธุ์ใหม่ เพื่อพัฒนากำลังคนสำหรับ EEC ในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร [477] [23 ก.ย. 2562]
15. การพัฒนาบุคลากรใน EEC [637] [23 ก.ย. 2562]

ค้นพบ 68 รายการ

Top