เอกสารดาวน์โหลด


1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 [129] [5 ก.ย. 2559]
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 [128] [5 ก.ย. 2559]
3. แบบเสนอโครงการ (Project Proposal Template) งบประมาณเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [227] [6 ก.ค. 2559]
4. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก (มคอ.06) [157] [16 มิ.ย. 2559]
5. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท (มคอ.04) [144] [16 มิ.ย. 2559]
6. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) [144] [16 มิ.ย. 2559]
7. คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA 2558-2560 [243] [1 มิ.ย. 2559]
8. วิดีโอ powerpoint โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้: แนวปฏิบัติที่ดีจากผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 [128] [23 มี.ค. 2559]
9. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 [192] [4 ก.พ. 2559]
10. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 [392] [4 ก.พ. 2559]
11. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 [149] [4 ก.พ. 2559]
12. (ร่าง) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร [323] [10 ส.ค. 2558]
13. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 (พฤษภาคม 2558) [294] [15 มิ.ย. 2558]

ค้นพบ 28 รายการ

Top