เอกสารดาวน์โหลด


1. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) [137] [16 มิ.ย. 2559]
2. คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA 2558-2560 [228] [1 มิ.ย. 2559]
3. วิดีโอ powerpoint โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้: แนวปฏิบัติที่ดีจากผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 [123] [23 มี.ค. 2559]
4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 [177] [4 ก.พ. 2559]
5. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 [378] [4 ก.พ. 2559]
6. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 [133] [4 ก.พ. 2559]
7. (ร่าง) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร [314] [10 ส.ค. 2558]
8. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 (พฤษภาคม 2558) [282] [15 มิ.ย. 2558]

ค้นพบ 23 รายการ

Top