เอกสารดาวน์โหลด


1. กระบวนการ/ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตร/ประเมินหลักสูตร [79] [18 ต.ค. 2560]
2. กระบวนการ/ขั้นตอนการเปิดหลักสูตรใหม่ [162] [18 ต.ค. 2560]
3. แบบเสนอโครงการงบพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [173] [24 ก.ย. 2560]
4. กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (Thailand NQF) [102] [26 ก.ค. 2560]
5. คู่มือการเสนอคำสั่ง/ประกาศ [313] [28 มิ.ย. 2560]
6. ข้อบังคับว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2560 [679] [19 เม.ย. 2560]
7. แผนการเสนอรายงานประเมินหลักสูตร และ รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ปีการศึกษา 2559 [128] [9 ธ.ค. 2559]
8. รหัสหลักสูตร (อัพเดทล่าสุด) [149] [6 ธ.ค. 2559]
9. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (พ.ศ. 2560)(หน่วยกิตระบบไตรภาค) [314] [21 พ.ย. 2559]
10. คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ [187] [5 ต.ค. 2559]
11. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 [147] [5 ก.ย. 2559]
12. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 [140] [5 ก.ย. 2559]
13. แบบเสนอโครงการ (Project Proposal Template) งบประมาณเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [234] [6 ก.ค. 2559]
14. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก (มคอ.06) [161] [16 มิ.ย. 2559]
15. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท (มคอ.04) [149] [16 มิ.ย. 2559]

ค้นพบ 38 รายการ

Top