ปฏิทินการประชุม


ค้นหามติที่ประชุม

ปฏิทินการประชุม วันสุดท้ายของการส่งวาระ รายงานการประชุม
ครั้งที่ วันที่ เวลา ห้อง
1/2560 25 มกราคม 2560 13.00-16.30 น. ห้องประชุมโมคลาน ชั้น2 อาคารบริหาร 18 มกราคม 2560 รายงาน / เล่มวาระ
2/2560 23 กุมภาพันธ์ 2560 13.00-16.30 น. ห้องประชุมโมคลาน ชั้น2 อาคารบริหาร 15 กุมภาพันธ์ 2560 รายงาน / เล่มวาระ
3/2560 23 มีนาคม 2560 13.00-16.30 น. ห้องประชุมโมคลาน ชั้น2 อาคารบริหาร 22 มีนาคม 2560 รายงาน / เล่มวาระ
4/2560 24 เมษายน 2560 13.00-16.30 น. ห้องประชุมโมคลาน ชั้น2 อาคารบริหาร 17 เมษายน 2560 รายงาน / เล่มวาระ
4/2560 27 เมษายน 2560 9.00-12.00 น. ห้องประชุมโมคลาน ชั้น2 อาคารบริหาร 17 เมษายน 2560 รายงาน / เล่มวาระ
5/2560 22 พฤษภาคม 2560 13.00-16.30 น. ห้องประชุมโมคลาน ชั้น2 อาคารบริหาร 15 พฤษภาคม 2560 รายงาน / เล่มวาระ
6/2560 26 มิถุนายน 2560 13.00-16.30 น. ห้องประชุมโมคลาน ชั้น2 อาคารบริหาร 19 มิถุนายน 2560 รายงาน / เล่มวาระ
7/2560 24 กรกฎาคม 2560 13.00-16.30 น. ห้องประชุมโมคลาน ชั้น2 อาคารบริหาร 17 กรกฎาคม 2560 รายงาน / เล่มวาระ
8/2560 28 สิงหาคม 2560 13.00-16.30 น. ห้องประชุมโมคลาน ชั้น2 อาคารบริหาร 21 สิงหาคม 2560 รายงาน / เล่มวาระ
9/2560 25 กันยายน 2560 13.00-16.30 น. ห้องประชุมโมคลาน ชั้น2 อาคารบริหาร 18 กันยายน 2560 รายงาน / เล่มวาระ
10/2560 30 ตุลาคม 2560 13.00-16.30 น. ห้องประชุมโมคลาน ชั้น2 อาคารบริหาร 24 ตุลาคม 2560 รายงาน / เล่มวาระ
11/2560 27 พฤศจิกายน 2560 13.00-16.30 น. ห้องประชุมโมคลาน ชั้น2 อาคารบริหาร 20 พฤศจิกายน 2560 รายงาน / เล่มวาระ
12/2560 25 ธันวาคม 2560 13.00-16.30 น. ห้องประชุมโมคลาน ชั้น2 อาคารบริหาร 18 ธันวาคม 2560 รายงาน / เล่มวาระ
Top