ปฏิทิน/รายงานการประชุม


ค้นหามติที่ประชุม

สภาวิชาการ ปี

ปฏิทินการประชุม วันสุดท้ายของการส่งวาระ รายงานการประชุม
ครั้งที่ วันที่ เวลา ห้อง
1/2564 20 มกราคม 2564 13.00-16.30 น. ห้องประชุมชั้น 2 สหกิจ 11 มกราคม 2564 รายงาน
2/2564 17 กุมภาพันธ์ 2564 13.00-16.30 น. ห้องประชุมชั้น 2 สหกิจ 8 กุมภาพันธ์ 2564 รายงาน
3/2564 17 มีนาคม 2564 13.00-16.30 น. ห้องประชุมชั้น 2 สหกิจ 8 มีนาคม 2564 รายงาน
4/2564 21 เมษายน 2564 13.00-16.30 น. ห้องประชุมชั้น 2 สหกิจ 19 เมษายน 2564 รายงาน
5/2564 19 พฤษภาคม 2564 13.00-16.30 น. ห้องประชุมชั้น 2 สหกิจ 10 พฤษภาคม 2564 รายงาน
6/2564 16 มิถุนายน 2564 13.00-16.30 น. ห้องประชุมชั้น 2 สหกิจ 7 มิถุนายน 2564 รายงาน
7/2564 21 กรกฎาคม 2564 13.00-16.30 น. ห้องประชุมชั้น 2 สหกิจ 12 กรกฎาคม 2564 รายงาน
8/2564 18 สิงหาคม 2564 13.00-16.30 น. ห้องประชุมชั้น 2 สหกิจ 9 สิงหาคม 2564 รายงาน
9/2564 15 กันยายน 2564 13.00-16.30 น. ห้องประชุมชั้น 2 สหกิจ 6 กันยายน 2564 รายงาน
10/2564 20 ตุลาคม 2564 13.00-16.30 น. ห้องประชุมชั้น 2 สหกิจ 11 ตุลาคม 2564 รายงาน
11/2564 17 พฤศจิกายน 2564 13.00-16.30 น. ห้องประชุมชั้น 2 สหกิจ 8 พฤศจิกายน 2564 รายงาน
12/2564 15 ธันวาคม 2564 13.00-16.30 น. ห้องประชุมชั้น 2 สหกิจ 6 ธันวาคม 2564 รายงาน
Top