ปฏิทิน/รายงานการประชุม


ค้นหามติที่ประชุม

ปฏิทินการประชุม วันสุดท้ายของการส่งวาระ รายงานการประชุม
ครั้งที่ วันที่ เวลา ห้อง
1/2563 14 มกราคม 2563 13.00-16.30 น. ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร และห้องประชุม 1 SM 8 มกราคม 2563 รายงาน / เล่มวาระ
2/2563 19 กุมภาพันธ์ 2563 13.00-16.30 น. ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร และห้องประชุม 1 SM 12 กุมภาพันธ์ 2563 รายงาน / เล่มวาระ
3/2563 18 มีนาคม 2563 13.00-16.30 น. ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร และห้องประชุม 1 SM 11 มีนาคม 2563 รายงาน / เล่มวาระ
4/2563 22 เมษายน 2563 13.00-16.30 น. ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร และห้องประชุม 1 SM 16 เมษายน 2563 รายงาน / เล่มวาระ
5/2563 20 พฤษภาคม 2563 13.00-16.30 น. ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร และห้องประชุม 1 SM 13 พฤษภาคม 2563 รายงาน / เล่มวาระ
6/2563 17 มิถุนายน 2563 13.00-16.30 น. ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร และห้องประชุม 1 SM 10 มิถุนายน 2563 รายงาน / เล่มวาระ
7/2563 15 กรกฎาคม 2563 13.00-16.30 น. ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร และห้องประชุม 1 SM 8 กรกฎาคม 2563 รายงาน / เล่มวาระ
8/2563 19 สิงหาคม 2563 13.00-16.30 น. ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร และห้องประชุม 1 SM 13 สิงหาคม 2563 รายงาน / เล่มวาระ
9/2563 16 กันยายน 2563 13.00-16.30 น. ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร และห้องประชุม 1 SM 9 กันยายน 2563 รายงาน / เล่มวาระ
10/2563 21 ตุลาคม 2563 13.00-16.30 น. ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร และห้องประชุม 1 SM 14 ตุลาคม 2563 รายงาน / เล่มวาระ
11/2563 18 พฤศจิกายน 2563 13.00-16.30 น. ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร และห้องประชุม 1 SM 11 พฤศจิกายน 2563 รายงาน / เล่มวาระ
12/2563 16 ธันวาคม 2563 13.00-16.30 น. ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร และห้องประชุม 1 SM 9 ธันวาคม 2563 รายงาน / เล่มวาระ
Top