ข่าวประชาสัมพันธ์


ศนร. จัดประชุมการจัดทำหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 ศนร. จัดประชุมการจัดทำหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565
[12] [16 ม.ค. 2566]
ศนร. จัดอบรมการเรียนการสอนนักศึกษาต่างชาติ วันที่ 6 ม.ค. 2566 ศนร. จัดอบรมการเรียนการสอนนักศึกษาต่างชาติ วันที่ 6 ม.ค. 2566
[6] [16 ม.ค. 2566]
ขอให้ผู้ประสานงานรายวิชาตรวจสอบข้อมูลรายวิชาผ่านระบบคำร้องออนไลน์ ประจำภาคการศึกษา 3/2565
[27] [12 ม.ค. 2566]
ศนร. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 4 ม.ค.2566 ศนร. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 4 ม.ค.2566
[12] [9 ม.ค. 2566]
ศนร. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเส้นทางสู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพตามกรอบมาตรฐานระบบสากล Pre-UKPSF และการเขียน Application UKPSF เบื้องต้น รุ่นที่ 15 (Pre-UKPSF รุ่นที่ 15 ศนร. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเส้นทางสู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพตามกรอบมาตรฐานระบบสากล Pre-UKPSF และการเขียน Application UKPSF เบื้องต้น รุ่นที่ 15 (Pre-UKPSF รุ่นที่ 15
[28] [29 ธ.ค. 2565]
ศนร. จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร หัวข้อ แนวคิดการศึกษาที่เน้นผลการเรียนรู้แบบ OBE  Outcome-based Education และหัวข้อ Stakeholder s Needs Analysis ศนร. จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร หัวข้อ แนวคิดการศึกษาที่เน้นผลการเรียนรู้แบบ OBE Outcome-based Education และหัวข้อ Stakeholder s Needs Analysis
[40] [20 ธ.ค. 2565]
ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 (SoTL8) ณ มฟล. ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 (SoTL8) ณ มฟล.
[38] [14 ธ.ค. 2565]
ศนร. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ  ครั้งที่ 12/2565 ศนร. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 12/2565
[26] [13 ธ.ค. 2565]
ศนร. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2566 ศนร. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2566
[44] [14 พ.ย. 2565]
ศนร. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ  ครั้งที่ 11/2565 ศนร. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 11/2565
[55] [9 พ.ย. 2565]

ค้นพบ 158 รายการ

ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
[2813] [8 ม.ค. 2558]
Proceedings of the Active Learning: Chalenges Innovation
[2179] [8 ส.ค. 2559]
ประมวลภาพโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 2-9 สิงหาคม 2558
[1863] [21 ส.ค. 2558]
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จิตตปัญญาศึกษา Contemplative Education “การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ”
[1315] [2 มิ.ย. 2559]
Program Book of the Active Learning: Chalenges Innovation
[1262] [17 ส.ค. 2559]
ข่าวทั้งหมด
Top