ข่าวประชาสัมพันธ์


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
[71] [29 ก.ค. 2565]
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดม  จังหวัดชุมพร  ศึกษาดูงาน ม.วลัยลักษณ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดม จังหวัดชุมพร ศึกษาดูงาน ม.วลัยลักษณ์
[39] [19 ก.ค. 2565]
ศนร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre-UKPSF รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 25-27 มิ.ย.2565 ศนร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre-UKPSF รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 25-27 มิ.ย.2565
[65] [27 มิ.ย. 2565]
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ศึกษาดูงาน ม.วลัยลักษณ์ ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ศึกษาดูงาน ม.วลัยลักษณ์ ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2565
[58] [8 มิ.ย. 2565]
ศนร. จัดอบรมหัวข้อ การใช้เทคโนโลยีการสอนพลศึกษา วันที่ 12 พ.ค. 2565 ศนร. จัดอบรมหัวข้อ การใช้เทคโนโลยีการสอนพลศึกษา วันที่ 12 พ.ค. 2565
[70] [12 พ.ค. 2565]
ศนร. จัดอบรมหัวข้อ การทำวิจัยในชั้นเรียน วันที่ 10 พ.ค. 2565 ศนร. จัดอบรมหัวข้อ การทำวิจัยในชั้นเรียน วันที่ 10 พ.ค. 2565
[112] [11 พ.ค. 2565]
ศนร. จัดอบรมหัวข้อ HyFlex Course Design and Teaching Strategies วันที่ 29 เม.ย. 2565 ศนร. จัดอบรมหัวข้อ HyFlex Course Design and Teaching Strategies วันที่ 29 เม.ย. 2565
[110] [29 เม.ย. 2565]
ศนร. จัดอบรมหัวข้อ การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด วันที่ 28 เม.ย. 2565 ศนร. จัดอบรมหัวข้อ การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด วันที่ 28 เม.ย. 2565
[96] [28 เม.ย. 2565]
ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 10 จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 20–22 กันยายน 2565
[148] [21 เม.ย. 2565]
ขอแจ้งการขยายเวลารับสมัครทุน India Science and Research Fellowship (ISRF) 2021-2022
[46] [19 เม.ย. 2565]

ค้นพบ 145 รายการ

ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
[2745] [8 ม.ค. 2558]
Proceedings of the Active Learning: Chalenges Innovation
[2116] [8 ส.ค. 2559]
ประมวลภาพโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 2-9 สิงหาคม 2558
[1804] [21 ส.ค. 2558]
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จิตตปัญญาศึกษา Contemplative Education “การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ”
[1253] [2 มิ.ย. 2559]
Program Book of the Active Learning: Chalenges Innovation
[1205] [17 ส.ค. 2559]
ข่าวทั้งหมด
Top