ข่าวประชาสัมพันธ์


ตัวชี้วัดที่ขอยกเลิก (N/A) ในระดับหลักสูตร/สำนักวิชา ประจำปีการศึกษา 2562
[226] [8 ก.ย. 2563]
ประกาศ! รายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA” รุ่นที่ 1 วันที่ 4-6 สิงหาคม 2563
[256] [1 ก.ย. 2563]
ศนร. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-20 ส.ค. 63 ศนร. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-20 ส.ค. 63
[224] [19 ส.ค. 2563]
ศนร. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ศนร. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA" รุ่นที่ 1 วันที่ 4-6 ส.ค. 2563
[223] [11 ส.ค. 2563]
กำหนดการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA” วันที่ 18-20 ส.ค. 2563
[225] [11 ส.ค. 2563]
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วม อบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA" รุ่นที่ 1 วันที่ 4-6 ส.ค. 2563
[177] [17 ก.ค. 2563]
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วม อบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA" รุ่นที่ 2 วันที่ 18-20 ส.ค. 2563
[245] [17 ก.ค. 2563]
ปฏิทินกิจกรรมให้คำปรึกษาและคำแนะนำการเขียน Application UKPSF ประเภท Fellow ออนไลน์
[616] [8 มิ.ย. 2563]
ตรวจสอบรายชื่อเข้าร่วม อบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA/WUQA"
[226] [27 พ.ค. 2563]
แจ้งเลื่อน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การออกข้อสอบ”
[183] [20 เม.ย. 2563]

ค้นพบ 113 รายการ

ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
[2666] [8 ม.ค. 2558]
Proceedings of the Active Learning: Chalenges Innovation
[2036] [8 ส.ค. 2559]
ประมวลภาพโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 2-9 สิงหาคม 2558
[1746] [21 ส.ค. 2558]
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จิตตปัญญาศึกษา Contemplative Education “การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ”
[1196] [2 มิ.ย. 2559]
Program Book of the Active Learning: Chalenges Innovation
[1153] [17 ส.ค. 2559]
ข่าวทั้งหมด
Top