วิดีโอกิจกรรม

Team Image

อบรมหัวข้อ HyFlex Course Design and Teaching Strategies วันที่ 29 เม.ย. 2565
[248] [17 พ.ค. 2565]

Team Image

อบรมหัวข้อ เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงชั้นเรียนพลศึกษา อย่างไร? วันที่ 12 พ.ค. 2565
[50] [17 พ.ค. 2565]

Team Image

อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำวิจัยในชั้นเรียน วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
[108] [10 พ.ค. 2565]

Team Image

กิจกรรม ความสำคัญของการประเมินผลการสอนของอาจารย์และนักศึกษา วันที่ 30 มี.ค. 2565
[223] [1 เม.ย. 2565]

Team Image

อบรมหัวข้อ หลักการและแนวทางการจัดทำข้อมูลเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) เพื่อการประเมินตามเกณฑ์ AUN-...
[147] [29 มี.ค. 2565]

Team Image

อบรม เครื่องมือและเกณฑ์การให้คะแนนแบบ scoring rubric วันที่ 23 มี.ค. 2565
[131] [24 มี.ค. 2565]


ค้นพบ 67 รายการ

Top