วิดีโอกิจกรรม

Team Image

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การแนะนำเกณฑ์ AUN-QA ระดับสถาบัน" วันที่ 4 มี.ค. 2564
[62] [5 มี.ค. 2564]

Team Image

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนเกณฑ์และแนวทางประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ AUN-QA (รอบที่ 2)
[81] [19 ม.ค. 2564]

Team Image

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนเกณฑ์และแนวทางประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ AUN-QA
[57] [15 ม.ค. 2564]

Team Image

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 5 วันที่ 13-15 มี.ค. 2563
[387] [25 มี.ค. 2563]

Team Image

วีดิทัศน์ผลงานประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 โดย ปปช.
[148] [19 มี.ค. 2563]

Team Image

การพัฒนาหลักสูตรและ จัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) รุ่นที่ 2
[171] [6 ก.พ. 2563]


ค้นพบ 43 รายการ

Top