วิดีโอกิจกรรม

Team Image

แนวคิดการศึกษาที่เน้นผลการเรียนรู้แบบ OBE : Outcome-based Education และหัวข้อ Stakeholder’s..
[53] [20 ธ.ค. 2565]

Team Image

แนวคิดการศึกษาที่เน้นผลการเรียนรู้แบบ OBE : Outcome-Based Education วันที่ 24 พ.ย. 2565
[52] [29 พ.ย. 2565]

Team Image

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอนอย่างไรให้ได้ 4.5 ขึ้นไป วันที่ 23 พ.ย. 2565
[32] [29 พ.ย. 2565]

Team Image

อบรมหัวข้อ HyFlex Course Design and Teaching Strategies วันที่ 29 เม.ย. 2565
[328] [17 พ.ค. 2565]

Team Image

อบรมหัวข้อ เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงชั้นเรียนพลศึกษา อย่างไร? วันที่ 12 พ.ค. 2565
[85] [17 พ.ค. 2565]

Team Image

อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำวิจัยในชั้นเรียน วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
[156] [10 พ.ค. 2565]


ค้นพบ 69 รายการ

Top