วิดีโอกิจกรรม

Team Image

บรรยากาศการรายงานตัวเข้าหอพัก
[346] [15 ส.ค. 2558]

Team Image

แนะนำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา 2558
[411] [15 ส.ค. 2558]

Team Image

โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็ง กลุ่มบริการสุขภาพ: มุมมองร่วมกันแบบสหวิชาชีพ
[335] [15 ก.ค. 2558]

Team Image

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร สำนักวิชา และมหาวิทยาลัย
[572] [15 ก.ค. 2558]

Team Image

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารและการประกันคุณภาพ : หลักสูตรและการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
[634] [15 มิ.ย. 2558]

Team Image

การประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุก นวัตกรรมการเรียนรู้ วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2558
[338] [20 พ.ค. 2558]


ค้นพบ 63 รายการ

Top