วิดีโอกิจกรรม

Team Image

การประชุมวิชาการระดับชาติ การเรียนรู้เชิงรุก ครั้งที่ 6 วันที่ 26-27 มีนาคม 2561
[175] [2 พ.ค. 2561]

Team Image

โครงการบรรยายแนวทางการขอประเมินระดับ HEA Fellowship ตามกรอบมาตรฐาน The UK Professional Standards Framework (UKPSF)
[165] [2 พ.ค. 2561]

Team Image

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment) ระดับหลักสูตร 17-18 เม.ย.2561
[95] [23 เม.ย. 2561]

Team Image

โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การทบทวนความเข้าใจเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เกฯฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 10-11 เม.ย. 2561
[97] [20 เม.ย. 2561]

Team Image

Active Learning Innovation in 21st Century by Asst.Prof.Dr.Nynke de Jong
[188] [11 ก.ย. 2560]

Team Image

โครงการ ฟังบรรยาย เรื่อง "การพัฒนาการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ" วันที่ 28 เม.ย. 2560
[244] [17 พ.ค. 2560]


ค้นพบ 37 รายการ

Top