วิดีโอกิจกรรม

Team Image

อบรมแนวคิดและเทคนิคการวัดประเมินการเรียนรู้ในชั้นเรียนออนไลน์ ในวันที่ 25 ส.ค. 2564
[110] [26 ส.ค. 2564]

Team Image

กิจกรรมอบรมเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร (Version 4.0) ในวันที่ 3 ส.ค. 2564
[191] [5 ส.ค. 2564]

Team Image

กิจกรรมอบรม ผลิตสื่ออย่างไรให้มัดใจผู้เรียน ในวันที่ 7 ก.ค. 2564
[110] [3 ส.ค. 2564]

Team Image

อบรม การออกแบบการเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนในยุค Next Normal วันที่ 4 มิ.ย. 2564
[87] [2 ก.ค. 2564]

Team Image

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA รุ่นที่ 3"
[154] [29 มิ.ย. 2564]

Team Image

อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน มคอ.3 และการบันทึก มคอ.3 ในระบบ TQF
[165] [21 มิ.ย. 2564]


ค้นพบ 63 รายการ

Top