วิดีโอกิจกรรม

Team Image

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 2 รอบที่ 1 วันที่ 17-19 ส.ค. 2561
[440] [27 ส.ค. 2561]

Team Image

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 1 วันที่ 31-1 มิ.ย. 2561
[461] [19 มิ.ย. 2561]

Team Image

การประชุมวิชาการระดับชาติ การเรียนรู้เชิงรุก ครั้งที่ 6 วันที่ 26-27 มีนาคม 2561
[329] [2 พ.ค. 2561]

Team Image

โครงการบรรยายแนวทางการขอประเมินระดับ HEA Fellowship ตามกรอบมาตรฐาน UKPSF
[442] [2 พ.ค. 2561]

Team Image

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment) ระดับหลักสูตร 17-18 เม.ย.2561
[187] [23 เม.ย. 2561]

Team Image

โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การทบทวนความเข้าใจเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เกฯฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 10-11 เม.ย. 2561
[160] [20 เม.ย. 2561]


ค้นพบ 63 รายการ

Top