วิดีโอกิจกรรม

Team Image

โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็ง กลุ่มบริการสุขภาพ: มุมมองร่วมกันแบบสหวิชาชีพ
[216] [15 ก.ค. 2558]

Team Image

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร สำนักวิชา และมหาวิทยาลัย
[391] [15 ก.ค. 2558]

Team Image

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารและการประกันคุณภาพ : หลักสูตรและการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
[362] [15 มิ.ย. 2558]

Team Image

การประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุก นวัตกรรมการเรียนรู้ วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2558
[228] [20 พ.ค. 2558]

Team Image

Walailak University สำหรับผู้เยี่ยมชม
[200] [14 ม.ค. 2558]

Team Image

ม. วลัยลักษณ์ การพัฒนามหาวิทยาลัย สู่Active Learning
[206] [14 ม.ค. 2558]


ค้นพบ 37 รายการ

Top