วิดีโอกิจกรรม

Team Image

Active Learning Innovation in 21st Century by Asst.Prof.Dr.Nynke de Jong
[347] [11 ก.ย. 2560]

Team Image

โครงการ ฟังบรรยาย เรื่อง "การพัฒนาการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ" วันที่ 28 เม.ย. 2560
[390] [17 พ.ค. 2560]

Team Image

ประชุมวิชาการระดับชาติ เรียนรู้เชิงรุก Active Learning : Classrooms of the Future วันที่ 27-28 มีนาคม 2560
[337] [17 เม.ย. 2560]

Team Image

โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ มุมมองร่วมกันแบบสหวิชาชีพ วันที่ 9-10 มีนาคม 2560
[285] [17 มี.ค. 2560]

Team Image

โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ มุมมองร่วมกันแบบสหวิชาชีพ วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560
[264] [26 ก.พ. 2560]

Team Image

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับสำนักวิชา และระดับมหาวิทยาลัย วันที่ 16-18 มกราคม 2560
[2343] [28 ม.ค. 2560]


ค้นพบ 63 รายการ

Top