วิดีโอกิจกรรม

Team Image

โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดทำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
[509] [11 พ.ย. 2559]

Team Image

การประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุก Active learning: Challenges and Innovation วันที่ 5-6 สิงหาคม 2559
[595] [16 ส.ค. 2559]

Team Image

ปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 20-24 กรกฎาคม ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
[477] [16 ส.ค. 2559]

Team Image

โครงการ จิตตปัญญาศึกษา Contemplative Education “การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ” (18-19 มิ.ย.59)
[563] [25 มิ.ย. 2559]

Team Image

โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง "การประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA" (30 พ.ค.59)
[709] [16 มิ.ย. 2559]

Team Image

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร" (28-29 เม.ย 59)
[619] [16 พ.ค. 2559]


ค้นพบ 63 รายการ

Top