วิดีโอกิจกรรม

Team Image

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “The Brain & Thinking Process” (9 เม.ย.59)
[406] [16 เม.ย. 2559]

Team Image

โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ: มุมมองร่วมกันแบบสหวิชาชีพสำหรับอาจารย์ เรื่อง ความปลอดภัยของผู้ป่วย
[350] [16 เม.ย. 2559]

Team Image

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้: แนวปฏิบัติที่ดีจากผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557
[627] [16 มี.ค. 2558]

Team Image

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวัดและประเมินผลการศึกษา” วันที่ 7-8 มกราคม 2559
[635] [16 ก.พ. 2558]

Team Image

ประมวลภาพโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558
[371] [15 ต.ค. 2558]

Team Image

ประมวลภาพโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558
[321] [15 ส.ค. 2558]


ค้นพบ 63 รายการ

Top