สกู๊ปข่าว เสวนาคณบดีหัวข้อ "เกษตรเพื่อชีวิต ผลิตบัณฑิตแบบบูรณาการ"
Wow slider
1

เว็บไซต์/ระบบที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินกิจกรรม/อบรม/สัมมนา

อบรม/สัมมนาทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลเว็บไซต์สำหรับประกอบงานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรที่น่าสนใจ
[28] [18 ส.ค. 2560]
ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Walailak University Innovation in Education Rubric Workshop 2560”
[164] [5 ก.ค. 2560]
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนร่วมด้วยสำนักวิชาศิลศาสตร์จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Writing a Professional Biography and Conference Abstract"
[186] [30 พ.ค. 2560]
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Writing a Professional Biography and Conference Abstract"
[74] [8 พ.ค. 2560]
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วม โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ มุมมองร่วมกันแบบสหวิชาชีพ รุ่นที่1 และรุ่นที่ 2 สามารถตรวจสอบรายชื่อชั่วโมงหอพักได้แล้ว
[78] [5 พ.ค. 2560]
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เรียนรู้เชิงรุก Active Learning : Classrooms of the Future วันที่ 27-28 มีนาคม 2560
[121] [29 มี.ค. 2560]
Program Book of the Active Learning: Chalenges Innovation
[278] [17 ส.ค. 2559]
Proceedings of the Active Learning: Chalenges Innovation
[392] [8 ส.ค. 2559]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา “Learning and Teaching Development for Community Engagement”
[333] [1 ก.ค. 2559]
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จิตตปัญญาศึกษา Contemplative Education “การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ”
[352] [2 มิ.ย. 2559]
ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วม โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง "การประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA"
[336] [25 พ.ค. 2559]
ขอเชิญ คณาจารย์และนักศึกษากลุ่มสำนักวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมโครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ: มุมมองร่วม...
[267] [14 มี.ค. 2559]
ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “The Brain & Thinking Process”
[276] [14 มี.ค. 2559]
วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558
[343] [21 ม.ค. 2559]
ส่วนส่งเสริมวิชาการ สวัสดีปีใหม่ 2559
[243] [6 ม.ค. 2559]
ประมวลภาพโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 2-9 สิงหาคม 2558
[668] [21 ส.ค. 2558]
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557
[522] [7 ส.ค. 2558]
แบบสำรวจการเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558
[268] [18 ก.ค. 2558]
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหารและการประกันคุณภาพ : หลักสูตรและการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับกรอบมาตร...
[96054] [6 พ.ค. 2558]
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
[1539] [8 ม.ค. 2558]
วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ (Journal of Learning Innovations)
[1524] [14 ธ.ค. 2557]
ข่าวทั้งหมด

เอกสารดาวน์โหลด

1. แบบเสนอโครงการงบพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [88] [24 ก.ย. 2560]
2. กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (Thailand NQF) [43] [26 ก.ค. 2560]
3. คู่มือการเสนอคำสั่ง/ประกาศ [87] [28 มิ.ย. 2560]
4. ข้อบังคับว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2560 [247] [19 เม.ย. 2560]
5. แผนการเสนอรายงานประเมินหลักสูตร และ รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ปีการศึกษา 2559 [79] [9 ธ.ค. 2559]
6. รหัสหลักสูตร (อัพเดทล่าสุด) [98] [6 ธ.ค. 2559]
7. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (พ.ศ. 2560)(หน่วยกิตระบบไตรภาค) [165] [21 พ.ย. 2559]
8. คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ [129] [5 ต.ค. 2559]
9. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 [100] [5 ก.ย. 2559]
10. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 [106] [5 ก.ย. 2559]
เอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด
Default 3
Default 4
Default 5

Top