สกู๊ปข่าว เสวนาคณบดีหัวข้อ "เกษตรเพื่อชีวิต ผลิตบัณฑิตแบบบูรณาการ"


เว็บไซต์/ระบบที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินกิจกรรม/อบรม/สัมมนา

ก.พ. อบรม เรื่อง “กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)] (Module 3)” 19-22 ก.พ. 2561 [37]
@ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
19-22
ม.ค. อบรม เรื่อง “กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)] (Module 2)” 9-12 ม.ค. 2561 [37]
@ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
9-12
ธ.ค. การประชุม Teaching Learning Colloquium : UKPSF Wrap up [26]
@ห้องระเบียงบรรณ 1 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
27
พ.ย. อบรมเชิงปฏิบัติการ "Walailak University Innovation in Education Rubric Workshop" ครั้งที่ 1 วันที่ 18-19 พ.ย. 2560 [31]
@ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย
18-19
พ.ย. อบรม เรื่อง “กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)] (Module1)” 27-30 พ.ย. 2560 [131]
@ห้องประชุม 4 อาคารนวัตกรรม
27-30
ต.ค. การประชุม Teaching Learning Colloquium ครั้งที่ 1/2560 [69]
@ห้องโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
ก.ย. โครงการอบรม CHE QA Online วันที่ 9 ก.ย. 2560 [45]
@ห้อง E-Testing 3 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
9
ส.ค. งานประชุมวิชาการเครือข่ายศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย: กระบวนทัศน์ของการศึกษาทั่วไปในอุดมศึกษาไทย [47]
@ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
28-29
ส.ค. โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “CDIO-based Education” ในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 [51]
@ห้องปฏิบัติการกายภาพบำบัด (ห้องบรรยาย) ชั้น 1 อาคารวิชาการ 8
24-25
ส.ค. บรรยาย เรื่อง “กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)]” [147]
@ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
30
มิ.ย. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Writing a Professional Biography and Conference Abstract" [206]
@ห้องประชุม 2 อาคารวิจัย
19
เม.ย. โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ” วันที่ 28 เมษายน 2560 [355]
@ห้อง 301 อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
28
มี.ค. การประชุมวิชาการระดับชาติ เรียนรู้เชิงรุก Active Learning : Classrooms of the Future วันที่ 27-28 มี.ค. 2560 [312]
@อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
27-28
ม.ค. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับสำนักวิชา และระดับหลักสูตร" (16-18 ม.ค. 60) [203]
@ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
16-18
พ.ย. โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดทำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 (10 พ.ย. 59) [391]
@ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
10
ส.ค. โครงการบรรยายพิเศษหัวข้อ [223]
@ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี
22
ส.ค. การประชุมวิชาการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning : Challenges and Innovations (5-6 ส.ค.59) [284]
@โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช
5-6
ก.ค. โครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 (20-24 ก.ค.59) [228]
@มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
20-24
ก.ค. โครงการสัมมนา “Learning and Teaching Development for Community Engagement” (8 ก.ค.59) [816]
@ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
มิ.ย. โครงการ จิตตปัญญาศึกษา Contemplative Education “การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ” (18-19 มิ.ย.59) [161]
@ห้องประชุม 201 และห้องดนตรี 208 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัวลัยลัักษณ์
18-19
มิ.ย. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และสำนักวิชาแพทยศาสตร์ (15 มิ.ย. 59) [149]
@ห้องระเบียงบรรณ 1 ชั้น 1 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
15
พ.ค. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "ระบบสารสนเทศการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการประจำปี และการนำเสนอเอกสารอ้างอิงเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยระบบสารสนเทศ" (18 พ.ค. 59) [288]
@ห้องระเบียงบรรณ 1 ชั้น 1 ศูนย์บรรณและสื่อการศึกษา
18
พ.ค. โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง "การประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA" (30 พ.ค.59) [322]
@ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
30
เม.ย. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร" (28-29 เม.ย.59) [351]
@ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย ชั้น 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
28-29
เม.ย. โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ: มุมมองร่วมกันแบบสหวิชาชีพ (1 เม.ย. 59) [446]
@ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย
1
เม.ย. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “The Brain & Thinking Process” (8-9 เม.ย. 59) [157]
@ประสานสุข วิลล่า บีช รีสอร์ท อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
8-9
มี.ค. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้: แนวปฏิบัติที่ดีจากผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 (21 มี.ค. 59) [264]
@ห้อง 203 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์กีฬา
21
ธ.ค. The Seminar on “Scholarship of Teaching and Learning, Adaptive Learning Leadership” (14-15 ธ.ค. 58) [317]
@ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสถานที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การทำงานเป็นฐาน (Work-based Learning) ของสำนักวิชาการจัดการ ณ เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
14-15
ม.ค. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวัดและประเมินผลการศึกษา” (7-8 ม.ค. 59) [161]
@ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7-8
พ.ย. โครงการ “ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่” (12-13 พ.ย. 58) [129]
@ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12-13
เม.ย. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี “เทคนิคการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21” (22 เม.ย. 58) [121]
@ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
22
ส.ค. โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน (29 ส.ค. 58) [80]
@ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารวิจัย
28
ส.ค. โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (31 ส.ค. -1 ก.ย. 58) [146]
@ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารวิจัย
31-1
พ.ค. การประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุกฯ ม.วลัยลักษณ์ (14-15 พ.ค. 58) [174]
@ณ ห้องประชมุ 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14-15
พ.ค. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหารและการประกันคุณภาพ: หลักสูตรและการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ” (7,11และ 12 พ.ค. 58) [109]
@ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
7-12
พ.ค. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร สำนักวิชา และมหาวิทยาลัย” (25-26 พ.ค. 58) [66]
@ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
25-26
ธ.ค. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เท่าทันยุคปัจจุบัน” (18 ธ.ค. 55) [75]
@ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคารศูนย์เครื่องมือฯ
18
ก.ย. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวัดและประเมินผลการศึกษา” (25-26 ก.ย. 55) [102]
@ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย
25-26
ก.ย. โครงการ “ปฐมนิเทศพนักงานใหม่” (19 ก.ย. 55) [109]
@ห้องตุมปัง อาคารบริหาร
19
ส.ค. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดทำ มคอ.3 : การเชื่อมโยงผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การวัดและการประเมินผล” (21 ส.ค. 55) [144]
@ห้อง 301 อาคารเรียนรวม 5
21
มิ.ย. โครงการ “ปฐมนิเทศพนักงานใหม่” (6 มิ.ย. 55) [130]
@ห้องโมคลาน อาคารบริหาร
6
มี.ค. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน Problem-based Learning” (10-11 มี.ค. 55) [81]
@โรงแรมสุภารอยัลบีช อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
10-11
ม.ค. โครงการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างสัมพันธ์ มวล. (ปฐมนิเทศพนักงานใหม่) (21-22 ม.ค. 55) [81]
@โรงแรมสุภารอยัล บีช อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
21-22
ธ.ค. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ (16 ธ.ค. 56) [161]
@ห้องระเบียงบรรณ 1 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
16
ก.ย. การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ร่วมคิด ร่วมทำ นำ PBL สู่ห้องเรียน” รุ่นที่ 2 (7-8 ก.ย. 56) [198]
@โรงแรมขนอม โกลเด้น บีช โฮเทล อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
7-8
มิ.ย. โครงการ “เรียนรู้ร่วมกัน สานสัมพันธ์ มวล.” (การอบรม “เส้นทางสู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพ”) (13-15 มิ.ย. 56) [152]
@บ่อแสนรีสอร์ท วิลล่าแอนด์สปา จังหวัดพังงา
13-15
พ.ค. การอบรมเรื่อง “เรียนรู้เรื่องวิจัยไปกับศาสตราจารย์” (30 พ.ค. 56) [446]
@ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย
30
พ.ค. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ (28 พ.ค. 56) [375]
@ห้องระเบียงบรรณ 1 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
28
มี.ค. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทำวิจัยในชั้นเรียน” (19-20 มี.ค. 56) [235]
@ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย
19-20
ก.พ. โครงการ “ปฐมนิเทศพนักงานใหม่” (12 ก.พ. 56) [223]
@ห้องระเบียงบรรณ 1 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
12
ก.ย. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “The Brain & Thinking Process” (26-27 ก.ย. 57) [300]
@ประสานสุข วิลล่า บีช รีสอร์ท อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
26-27
ก.ย. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำวิจัยในชั้นเรียน” (17-18 ก.ย. 57) [301]
@ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
17-18
ส.ค. โครงการ “ปฐมนิเทศพนักงานใหม่” (4-5 ส.ค. 57) [285]
@ห้องประชุมตุมปัง อาคารบริหาร
4-5
ก.ค. โครงการ "ร่วมคิดร่วมทำ นำ PBL สู่ห้องเรียน" รุ่นที่ 3 (24-25 ก.ค. 57) [263]
@ห้องระเบียงบรรณ 1 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
24-25
ก.ค. การประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ “สอนอย่างไรให้เป็นผู้เป็นคน” (3 ก.ค. 57) [264]
@ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
3
มิ.ย. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานอย่างสร้างสรรค์” (23-24 มิ.ย. 57) [149]
@ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย
23-24
พ.ค. กิจกรรม Lunch Lecture ครั้งที่ 4/2557 (22 พ.ค. 57) [150]
@ห้องประชุม 15/5 ชั้น 2 อาคารบริหาร
22
มิ.ย. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สอนอย่างไรให้ตรงใจผู้เรียน” (16-17 มิ.ย. 57) [128]
@ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
16-17
พ.ค. การบรรยายทางวิชาการเรื่อง Good Practice in Active Learning (19 พ.ค. 57) [226]
@ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
19
พ.ค. กิจกรรม Lunch Lecture ครั้งที่ 3/2557 (1 พ.ค. 57) [180]
@ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร
1
เม.ย. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียน การผลิตและการเผยแพร่ตำรา หนังสือและบทความทางวิชาการ” (28-29 เม.ย. 57) [173]
@ณ ห้อง 301 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
28-29
เม.ย. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “อาจารย์ที่ปรึกษารุ่นใหม่เข้าใจศิษย์” (21-22 เม.ย. 57) [154]
@ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
21-22
เม.ย. กิจกรรม Lunch Lecture ครั้งที่ 2/2557 (10 เม.ย. 57) [153]
@ณ ห้องประชุม 15/6 อาคารบริหาร
10
มี.ค. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวัดและประเมินผลการศึกษา” (31 มี.ค. - 1 เม.ย. 57) [284]
@ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย
31-1
มี.ค. กิจกรรม Lunch Lecture ครั้งที่ 1/2557 (20 มี.ค. 57) [149]
@ห้องประชุม 15/5 อาคารบริหาร
20
ม.ค. การประชุมสัมมนาเรื่อง “กลยุทธ์การสอน การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)” (16-17 ม.ค. 57) [166]
@โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จ.นครศรีธรรมราช
16-17
พ.ย. อบรม PBL สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 8 พ.ย. 2560 [0]
@ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย
8
ต.ค. อบรม PBL หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ [25]
@ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย
18
ส.ค. อบรม PBL หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วันที่ 2 สิงหาคม 2560 [38]
@ห้องประชุม 203 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา
2
พ.ค. โครงการ “Tools For The Mind” รุ่นที่ 2 วันที่ 17 พ.ค. 2560 [88]
@อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา
17
พ.ค. โครงการ “Tools For The Mind” รุ่นที่ 1 วันที่ 3 พ.ค. 2560 [49]
@อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา
3
มี.ค. การประชุมวิชาการระดับชาติ เรียนรู้เชิงรุก Active Learning : Classrooms of the Future วันที่ 27-28 มี.ค. 2560 [78]
@อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
27
มี.ค. โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ มุมมองร่วมกันแบบสหวิชาชีพ วันที่ 9-10 มีนาคม 2560 รุ่นที่ 2 [96]
@อาคารวิทยาศาสตร์และกีฬา ห้อง 203
9
ก.พ. โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ มุมมองร่วมกันแบบสหวิชาชีพ วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 รุ่นที่ 1 [89]
@อาคารวิทยาศาสตร์และกีฬา ห้อง 203
16
ม.ค. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ศึกษาดูงาน การเรียนการสอนแบบ Active Learning 10 ม.ค. 60 [49]
@อาคารเรียนรวม 1 ห้อง 209
11
ธ.ค. อบรม PBL หลักสูตรพยาบาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ วันที่ 7 ธันวาคม 2559 [22]
@ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย
7
พ.ย. อบรม PBL หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สำนักวิชาศิลปศาสตร์ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 [23]
@ห้องอาคารเรียนรวม 1 ห้อง 201
25
พ.ย. อบรม PBL หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 [121]
@ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย
17
ก.ย. อบรม PBL หลักสูตรพยาบาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ วันที่ (13 ก.ย. 59) [22]
@อาคารวิจัย ชั้น 2
13
ธ.ค. อบรม PBL หลักสูตรพยาบาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ วันที่ (16 ธ.ค. 58) [64]
@ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย
16
พ.ย. อบรม PBL หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ (24 พ.ย. 58) [45]
@ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย
24
ต.ค. อบรม PBL สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (1 ต.ค. 58) [55]
@ห้องบรรยาย 1 อาคารวิชาการ 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1
อบรม/สัมมนาทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ม.วลัยลักษณ์จัดอบรม UKPSF Module 3 ในวันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2561 ม.วลัยลักษณ์จัดอบรม UKPSF Module 3 ในวันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2561
[7] [23 ก.พ. 2561]
ม.วลัยลักษณ์ นำมาตรฐาน UKPSF จากประเทศอังกฤษมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน ม.วลัยลักษณ์ นำมาตรฐาน UKPSF จากประเทศอังกฤษมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
[49] [4 ธ.ค. 2560]
ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุกครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ Active Learning ตอบโจทย์ Thailand 4.0 อย่างไร ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุกครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ Active Learning ตอบโจทย์ Thailand 4.0 อย่างไร
[109] [15 พ.ย. 2560]
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561
[19] [14 พ.ย. 2560]
ข้อมูลเว็บไซต์สำหรับประกอบงานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรที่น่าสนใจ ข้อมูลเว็บไซต์สำหรับประกอบงานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรที่น่าสนใจ
[50] [18 ส.ค. 2560]
ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Walailak University Innovation in Education Rubric Workshop 2560” ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Walailak University Innovation in Education Rubric Workshop 2560”
[197] [5 ก.ค. 2560]
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนร่วมด้วยสำนักวิชาศิลศาสตร์จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Writing a Professional Biography and Conference Abstract ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนร่วมด้วยสำนักวิชาศิลศาสตร์จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Writing a Professional Biography and Conference Abstract"
[216] [30 พ.ค. 2560]
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Writing a Professional Biography and Conference Abstract รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Writing a Professional Biography and Conference Abstract"
[92] [8 พ.ค. 2560]
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วม โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ มุมมองร่วมกันแบบสหวิชาชีพ รุ่นที่1 และรุ่นที่ 2 สามารถตรวจสอบรายชื่อชั่วโมงหอพักได้แล้ว ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วม โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ มุมมองร่วมกันแบบสหวิชาชีพ รุ่นที่1 และรุ่นที่ 2 สามารถตรวจสอบรายชื่อชั่วโมงหอพักได้แล้ว
[102] [5 พ.ค. 2560]
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เรียนรู้เชิงรุก Active Learning : Classrooms of the Future วันที่ 27-28 มีนาคม 2560 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เรียนรู้เชิงรุก Active Learning : Classrooms of the Future วันที่ 27-28 มีนาคม 2560
[198] [29 มี.ค. 2560]
Program Book of the Active Learning: Chalenges Innovation Program Book of the Active Learning: Chalenges Innovation
[329] [17 ส.ค. 2559]
Proceedings of the Active Learning: Chalenges Innovation Proceedings of the Active Learning: Chalenges Innovation
[479] [8 ส.ค. 2559]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา “Learning and Teaching Development for Community Engagement” ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา “Learning and Teaching Development for Community Engagement”
[355] [1 ก.ค. 2559]
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จิตตปัญญาศึกษา Contemplative Education “การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ” ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จิตตปัญญาศึกษา Contemplative Education “การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ”
[394] [2 มิ.ย. 2559]
ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วม โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วม โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง "การประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA"
[354] [25 พ.ค. 2559]
ขอเชิญ คณาจารย์และนักศึกษากลุ่มสำนักวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมโครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ: มุมมองร่วม... ขอเชิญ คณาจารย์และนักศึกษากลุ่มสำนักวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมโครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ: มุมมองร่วม...
[284] [14 มี.ค. 2559]
ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “The Brain & Thinking Process” ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “The Brain & Thinking Process”
[299] [14 มี.ค. 2559]
วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558 วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558
[401] [21 ม.ค. 2559]
ส่วนส่งเสริมวิชาการ สวัสดีปีใหม่ 2559 ส่วนส่งเสริมวิชาการ สวัสดีปีใหม่ 2559
[264] [6 ม.ค. 2559]
ประมวลภาพโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 2-9 สิงหาคม 2558 ประมวลภาพโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 2-9 สิงหาคม 2558
[736] [21 ส.ค. 2558]
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557
[538] [7 ส.ค. 2558]
แบบสำรวจการเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 แบบสำรวจการเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558
[286] [18 ก.ค. 2558]
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหารและการประกันคุณภาพ : หลักสูตรและการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับกรอบมาตร... ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหารและการประกันคุณภาพ : หลักสูตรและการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับกรอบมาตร...
[96085] [6 พ.ค. 2558]
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
[1601] [8 ม.ค. 2558]
วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ (Journal of Learning Innovations) วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ (Journal of Learning Innovations)
[1544] [14 ธ.ค. 2557]
ข่าวทั้งหมด

วิดีโอกิจกรรม


Active Learning Innovation in 21st Century by Asst.Prof.Dr.Nynke de Jong [35] [11 ก.ย. 2560]

วิดีโอทั้งหมด
  

เอกสารดาวน์โหลด

1. มคอ.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2561 (หลักสูตร 3 ภาคการศึกษา) [10] [14 ก.พ. 2561]
2. มคอ.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2561 (หลักสูตร 2 ภาคการศึกษา) [3] [14 ก.พ. 2561]
3. สรุปรายวิชาเลือกเสรี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี [13] [8 ก.พ. 2561]
4. กลุ่มวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2561) [18] [29 ม.ค. 2561]
5. จดหมายแจ้งหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพส่งหลักสูตรไปยังสภาวิชาชีพก่อน สกอ. [31] [24 พ.ย. 2560]
6. กระบวนการ/ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตร/ประเมินหลักสูตร [48] [18 ต.ค. 2560]
7. กระบวนการ/ขั้นตอนการเปิดหลักสูตรใหม่ [52] [18 ต.ค. 2560]
8. แบบเสนอโครงการงบพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [133] [24 ก.ย. 2560]
9. กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (Thailand NQF) [68] [26 ก.ค. 2560]
10. คู่มือการเสนอคำสั่ง/ประกาศ [170] [28 มิ.ย. 2560]
เอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด
Default 3
Default 4
Default 5

Top