ผู้ได้รับการรับรองฯ UKPSFหมายเหตุ หากต้องการหยุด ให้นำ Mouse ไปวางที่แบนเนอร์

ผู้ได้รับการรับรองฯ UKPSF ล่าสุด

อาจารย์นาบีลา ลีกิจโกศล
ระดับ : Fellow @ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ ดร.พรพล ธรรมรงค์รัตน์
ระดับ : Fellow @ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
อาจารย์โสภิดา ทิพย์สวัสดิ์
ระดับ : Fellow @ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ ดร.ธรรมรง เอียดคง
ระดับ : Fellow @ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
อาจารย์ ดร.ชัดเจน จันทรพัฒน์
ระดับ : Fellow @ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ทัศมาภรณ์ สุทธิรักษ์
ระดับ : Fellow @ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ สพ.ญ. วรกาญจน์ บุญเหาะ
ระดับ : Fellow @ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
อาจารย์จุฬาวรรณ วิสภา
ระดับ : Fellow @ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ปฤษดาพร ผลประสาร
ระดับ : Fellow @ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
ผศ.ดร.สุเมธี ส่งเสมอ
ระดับ : Fellow @ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
ผู้ได้รับการรับรองฯ UKPSF ทั้งหมด
Top