ผู้ได้รับการรับรองฯ UKPSFหมายเหตุ หากต้องการหยุด ให้นำ Mouse ไปวางที่แบนเนอร์

ผู้ได้รับการรับรองฯ UKPSF ล่าสุด

ผศ.ดร.สุภาวดี เชื้อพราหมณ์
ระดับ : Fellow @ สำนักวิชาการจัดการ
อาจารย์ธนาภรณ์ เสมพืช
ระดับ : Fellow @ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์
ระดับ : Fellow @ สำนักวิชาการจัดการ
ผศ.ภานุวัฒน์ สวัสดี
ระดับ : Fellow @ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
อาจารย์ ดร.อรรถวดี แซ่หยุ่น
ระดับ : Fellow @ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
อาจารย์ ดร.รัชศักดิ์ บุญฮก
ระดับ : Fellow @ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
ผศ.ดร.วิทยา อาภรณ์
ระดับ : Fellow @ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
อาจารย์ศกุนิชญ์ จันทร์ทอง
ระดับ : Fellow @ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
อาจารย์ทรงพันธุ์ จันทร์ทอง
ระดับ : Fellow @ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
ผศ.ดร.ทัศนียา บริพิศ
ระดับ : Fellow @ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
ผู้ได้รับการรับรองฯ UKPSF ทั้งหมด
Top