คณะกรรมการ 5ส ประจำศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน ปี พ.ศ.2562

ลำดับ # ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 5ส
1 Team Image ผศ.ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย ประธาน
2 Team Image นายอวยพร เรืองศรี กรรมการ
3 Team Image นางมัณฑนา ปรีชาติวงศ์ กรรมการ
4 Team Image นางพณิชา โสพรรณรัตน์ กรรมการ
5 Team Image นายสุรศักดิ์ เชาวลิต กรรมการ
Top