คณะกรรมการ 5ส ประจำศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

ลำดับ # ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 5ส
1 Team Image อาจารย์ ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย ประธาน
4 Team Image นางสาวระวิวรรณ พุฒทอง กรรมการ
5 Team Image นางพณิชา โสพรรณรัตน์ กรรมการ
6 Team Image นางสาวปริมประภา เขมะกะ กรรมการ
Top