คณะกรรมการ 5ส ประจำศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

ลำดับ # ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 5ส
1 Team Image อาจารย์ ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย ประธาน
2 Team Image นางมัณฑนา ปรีชาติวงศ์ กรรมการ
3 Team Image นางพณิชา โสพรรณรัตน์ กรรมการ
4 Team Image นายสุรศักดิ์ เชาวลิต กรรมการ
Top