อบรม PBL หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สำนักวิชาศิลปศาสตร์ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559


ชื่อกิจกรรม อบรม PBL หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สำนักวิชาศิลปศาสตร์ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
เนื้อหาโดยสังเขบ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่จัด : 25 พฤศจิกายน 2559 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 2. เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจกระบวนการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 จำนวนทั้งสิ้น 832 คน สถานที่ : ห้องอาคารเรียนรวม 1 ห้อง 201
วันที่จัด/เวลา 25 พ.ย. 2559 / 8.00-10.00 น.
สถานที่ ห้องอาคารเรียนรวม 1 ห้อง 201
สรุปผลการจัดกิจกรรม
ติดต่อ[23] [25 พ.ย. 2559]

Top