อบรม PBL หลักสูตรพยาบาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ วันที่ 7 ธันวาคม 2559


ชื่อกิจกรรม อบรม PBL หลักสูตรพยาบาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ วันที่ 7 ธันวาคม 2559
เนื้อหาโดยสังเขบ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่จัด :7 ธันวาคม 2559 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 2. เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจกระบวนการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จำนวนทั้งสิ้น 82 คน สถานที่ : ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย
วันที่จัด/เวลา 7 ธ.ค. 2559 / 13.00-15.00 น.
สถานที่ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย
สรุปผลการจัดกิจกรรม
ติดต่อ[22] [7 ธ.ค. 2559]

Top