คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ศึกษาดูงาน การเรียนการสอนแบบ Active Learning 10 ม.ค. 60


ชื่อกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ศึกษาดูงาน การเรียนการสอนแบบ Active Learning 10 ม.ค. 60
เนื้อหาโดยสังเขบ ศึกษาดูงาน การเรียนการสอนแบบ PBL 
วันที่จัด/เวลา 11 ม.ค. 2560 / 8.30-13.00 น.
สถานที่ อาคารเรียนรวม 1 ห้อง 209
สรุปผลการจัดกิจกรรม
ติดต่อ[49] [11 ม.ค. 2560]

Top