โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ มุมมองร่วมกันแบบสหวิชาชีพ วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 รุ่นที่ 1


ชื่อกิจกรรม โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ มุมมองร่วมกันแบบสหวิชาชีพ วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 รุ่นที่ 1
เนื้อหาโดยสังเขบ ส่วนส่งเสริมวิชาการร่วมโดย 5 สำนักวิชากลุ่มวิทย์สุขภาพ โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ มุมมองร่วมกันแบบสหวิชาชีพ วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม ประมาณ 140 คน โดยมีการบรรยายจากอาจารย์สำนักวิชาต่างๆ 5 สำนักวิชา และผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชกร 2 ท่าน คือ เภสัชกรหญิงวรุณกาญจน์ ทุ่งสว่าง จากโรงพยาบาลมหาราช และ เภสัชกรหญิงนุชนาฎ ตัสโต หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลท่าศาลา โดยในภาคบ่ายของวันที่ 16 แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มย่อย 13 กลุ่ม โดยมีกรณีตัวอย่างเกี่ยวกับผู้ป่วย เพื่อให้นักศึกษาวิเคราะห์และนำเสนอในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 
วันที่จัด/เวลา 16 ก.พ. 2560 / 8.30-16.30 น.
สถานที่ อาคารวิทยาศาสตร์และกีฬา ห้อง 203
สรุปผลการจัดกิจกรรม
ติดต่อ[89] [16 ก.พ. 2560]

Top