โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ มุมมองร่วมกันแบบสหวิชาชีพ วันที่ 9-10 มีนาคม 2560 รุ่นที่ 2


ชื่อกิจกรรม โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ มุมมองร่วมกันแบบสหวิชาชีพ วันที่ 9-10 มีนาคม 2560 รุ่นที่ 2
เนื้อหาโดยสังเขบ ส่วนส่งเสริมวิชาการร่วมโดย 5 สำนักวิชากลุ่มวิทย์สุขภาพ โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ มุมมองร่วมกันแบบสหวิชาชีพ วันที่ 9-10 มีนาคม 2560 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม ประมาณ 90 คน โดยมีการบรรยายจากอาจารย์สำนักวิชาต่างๆ 5 สำนักวิชา และผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชกร 2 ท่าน คือ เภสัชกรหญิงวรุณกาญจน์ ทุ่งสว่าง จากโรงพยาบาลมหาราช และ เภสัชกรหญิงนุชนาฎ ตัสโต หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลท่าศาลา โดยในภาคบ่ายของวันที่ 16 แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มย่อย 9 กลุ่ม โดยมีกรณีตัวอย่างเกี่ยวกับผู้ป่วย เพื่อให้นักศึกษาวิเคราะห์และนำเสนอ 
วันที่จัด/เวลา 9 มี.ค. 2560 / 8.30-16.30 น.
สถานที่ อาคารวิทยาศาสตร์และกีฬา ห้อง 203
สรุปผลการจัดกิจกรรม
ติดต่อ[96] [9 มี.ค. 2560]

Top