การประชุมวิชาการระดับชาติ เรียนรู้เชิงรุก Active Learning : Classrooms of the Future วันที่ 27-28 มี.ค. 2560


ชื่อกิจกรรม การประชุมวิชาการระดับชาติ เรียนรู้เชิงรุก Active Learning : Classrooms of the Future วันที่ 27-28 มี.ค. 2560
เนื้อหาโดยสังเขบ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน ม.วลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning : Classrooms of the Future เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning ภายใต้หัวข้อ ปาฐกถาพิเศษ "Active Learning: Classrooms of the Future", บรรยายพิเศษ "Active Learning: The Changing Classroom Scenarios", บรรยายพิเศษ "The Changing Faces of the Teacher for Active learning" และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก "การเรียนการสอนในยุคดิจิทัล : สอนอย่างไรให้ได้ใจเด็ก Gen Z" ภายใต้รูปแบบ Teaching and Learning 1) การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Case-based Learning) 2) การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Individual Study) 3) การเรียนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivism) 4) การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง (Self-Study) 5) การเรียนรู้จากการทำงาน (Work-based Learning) 6) การเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Research-based Learning) 7) การเรียนรู้ที่ใช้วิธีการสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-based Approach) Education in the Changing World 1) Student Engagement 2) Community Learning 3) Education Values and Values in Education 4) Education in the 21st Century 5) Communication and Meaning 6) Challenges and Innovations in Language Teaching and Learning  7) Flipped Classroom รูปแบบการจัดงานประชุมวิชาการ 1) ปาฐกถาพิเศษ/บรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 2) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนรู้เชิงรุก 3) การนาเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบนาเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 4) การแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วันที่จัด/เวลา 27 มี.ค. 2560 / 8.30-16.30 น.
สถานที่ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สรุปผลการจัดกิจกรรม
ติดต่อ[78] [27 มี.ค. 2560]

Top