อบรม PBL หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วันที่ 2 สิงหาคม 2560


ชื่อกิจกรรม อบรม PBL หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วันที่ 2 สิงหาคม 2560
เนื้อหาโดยสังเขบ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จัดให้นักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 67 คน และอาจารย์ผู้สอนจำนวน 3 คน 
วันที่จัด/เวลา 2 ส.ค. 2560 / 13.00-16.30 น.
สถานที่ ห้องประชุม 203 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา
สรุปผลการจัดกิจกรรม
ติดต่อ[38] [18 ส.ค. 2560]

Top