อบรม PBL หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์


ชื่อกิจกรรม อบรม PBL หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
เนื้อหาโดยสังเขบ -
วันที่จัด/เวลา 18 ต.ค. 2560 / 15.00-18.00 น.
สถานที่ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย
สรุปผลการจัดกิจกรรม
ติดต่อ[25] [18 ต.ค. 2560]

Top