อบรม PBL สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 8 พ.ย. 2560


ชื่อกิจกรรม อบรม PBL สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 8 พ.ย. 2560
เนื้อหาโดยสังเขบ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่จัด : 8 พ.ย. 2560 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 2. เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจกระบวนการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์และนักศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 96 คน สถานที่ : ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย
วันที่จัด/เวลา 8 พ.ย. 2560 / 8.30-16.30 น.
สถานที่ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย
สรุปผลการจัดกิจกรรม
ติดต่อ[0] [8 พ.ย. 2560]

Top