อบรม PBL หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ วันที่ 12 ก.ย. 2561


ชื่อกิจกรรม อบรม PBL หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ วันที่ 12 ก.ย. 2561
เนื้อหาโดยสังเขบ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จัดให้นักศึกษาหลักสูตรพยาบาบศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 80คน 
วันที่จัด/เวลา 12 ก.ย. 2561 / 13.00-16.00 น.
สถานที่ อาคารเรียนรวม 7 ห้อง 301
สรุปผลการจัดกิจกรรม
ติดต่อ[0] [12 ก.ย. 2561]

Top