อบรม PBL หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ วันที่ 28 พ.ย. 2561


ชื่อกิจกรรม อบรม PBL หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ วันที่ 28 พ.ย. 2561
เนื้อหาโดยสังเขบ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จัดให้นักศึกษาหลักสูตรพยาบาบศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 78 คน   
วันที่จัด/เวลา 28 พ.ย. 2561 / 13.30-16.00 น.
สถานที่ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีพัฒนานวัตกรรม
สรุปผลการจัดกิจกรรม ดาวน์โหลด
ติดต่อ[0] [4 ธ.ค. 2561]

Top