อบรม PBL หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ วันที่ 12 พ.ย. 2561


ชื่อกิจกรรม อบรม PBL หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ วันที่ 12 พ.ย. 2561
เนื้อหาโดยสังเขบ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จัดให้นักศึกษาหลักสูตรกายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จำนวน 105 คน 
วันที่จัด/เวลา 12 พ.ย. 2561 / 13.30-16.00 น.
สถานที่ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
สรุปผลการจัดกิจกรรม ดาวน์โหลด
ติดต่อ[0] [4 ธ.ค. 2561]

Top