อบรม PBL สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (1 ต.ค. 58)


ชื่อกิจกรรม อบรม PBL สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (1 ต.ค. 58)
เนื้อหาโดยสังเขบ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ในการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ในรายวิชา NUR-415 ภาวะผู้นำและการจัดการทางพยาบาล 2. เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจหลักการ แนวคิด และกระบวนการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน   3. นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้แบบกลุ่มย่อยโดยใช้สถานการณ์โจทย์ปัญหาในกระบวนการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับอาจารย์ประจำกลุ่ม กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
วันที่จัด/เวลา 1 ต.ค. 2558 / 13.00-16.00 น.
สถานที่ ห้องบรรยาย 1 อาคารวิชาการ 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สรุปผลการจัดกิจกรรม
ติดต่อ[55] [1 ต.ค. 2558]

Top