อบรม PBL หลักสูตรพยาบาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ วันที่ (16 ธ.ค. 58)


ชื่อกิจกรรม อบรม PBL หลักสูตรพยาบาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ วันที่ (16 ธ.ค. 58)
เนื้อหาโดยสังเขบ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 2. เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจกระบวนการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา NUR-313 จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 80 คน
วันที่จัด/เวลา 16 ธ.ค. 2558 / 13.00-16.00 น.
สถานที่ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย
สรุปผลการจัดกิจกรรม
ติดต่อ[64] [16 ธ.ค. 2558]

Top