อบรม PBL หลักสูตรพยาบาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ วันที่ (13 ก.ย. 59)


ชื่อกิจกรรม อบรม PBL หลักสูตรพยาบาล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ วันที่ (13 ก.ย. 59)
เนื้อหาโดยสังเขบ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 2. เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจกระบวนการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา NUR-415 ภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล จำนวนทั้งสิ้น 73 คน
วันที่จัด/เวลา 13 ก.ย. 2559 / 15.00-17.30 น.
สถานที่ อาคารวิจัย ชั้น 2
สรุปผลการจัดกิจกรรม
ติดต่อ[22] [13 ก.ย. 2559]

Top