โครงการบรรยายแนวทางการขอประเมินระดับ HEA Fellowship ตามกรอบมาตรฐาน The UK Professional Standards Framework (UKPSF)


ชื่อกิจกรรม โครงการบรรยายแนวทางการขอประเมินระดับ HEA Fellowship ตามกรอบมาตรฐาน The UK Professional Standards Framework (UKPSF)
เนื้อหาโดยสังเขบ

โครงการบรรยายแนวทางการขอประเมินระดับ HEA Fellowship ตามกรอบมาตรฐาน The UK Professional Standards Framework (UKPSF) 

วิทยากร

ผศ.ดร.อิศรา ประมูลศุข

วันที่จัด/เวลา 9 เม.ย. 2561 / 8.30-12.00 น.
สถานที่ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
ลงทะเบียน
ตรวจสอบรายชื่อ
ติดต่อ 3790
ภาพกิจกรรมTop