โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 3 รอบที่ 2 วันที่ 16-18 พ.ย. 2561


ชื่อกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF รุ่นที่ 3 รอบที่ 2 วันที่ 16-18 พ.ย. 2561
เนื้อหาโดยสังเขบ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Pre UKPSF เพื่อเตรียมความพร้อมในการอบรม เรื่อง “กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Standards Framework (UKPSF)] รุ่นที่ 3 รอบที่ 2

การประเมินผลการอบรม Pre-UKPSF 
- ผู้เข้าอบรม ต้องเข้าอบรมเวลาไม่น้อยกว่า 80% และ 

- ผู้เข้าอบรม จะต้องส่งงาน A1-A5 ภายในวัน-เวลาที่กำหนด

ลงทะเบียน คลิก

สรุปรายชื่อผู้ลงทะเบียน

วิทยากร

-

วันที่จัด/เวลา 16-18 พ.ย. 2561 / 8.30-16.30, 8.30-16.30 น.
สถานที่ ห้อง 203 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา
ลงทะเบียน
ตรวจสอบรายชื่อ
ติดต่อ โทร.3759, 3770
ภาพกิจกรรมTop