โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาหลักสูตรและ จัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE)” รุ่นที่ 2


ชื่อกิจกรรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาหลักสูตรและ จัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE)” รุ่นที่ 2
เนื้อหาโดยสังเขบ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาหลักสูตรและ จัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE)” ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อให้คณาจารย์ผู้สอนรู้จักแนวคิดของการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE) จัดทำแผนกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ตามแนวคิด OBE สามารถเขียน ELO ในระดับรายวิชา (Course Learning Outcomes, CLOs) ได้อย่างสอดคล้องตอบสนองต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program learning Outcomes, PLOs) และสามารถออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน วิธีการวัดและประเมินผลได้อย่างสอดคล้องกับ Course Learning Outcomes (CLOs)

วิทยากร 1. รศ.จันทนี เพชรานนท์ 2. รศ.ดร.วิมลวรรณ พิมพ์พันธุ์
วันที่จัด/เวลา 30-31 ม.ค. 2563 / 9.00-16.30, 9.00-16.30 น.
สถานที่ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา
ลงทะเบียน ลงทะเบียน
ตรวจสอบรายชื่อ
ติดต่อ โทร. 3759
ภาพกิจกรรมTop