อบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA" รุ่นที่ 1 วันที่ 4-6 ส.ค. 2563


ชื่อกิจกรรม อบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA" รุ่นที่ 1 วันที่ 4-6 ส.ค. 2563
เนื้อหาโดยสังเขบ

อบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA" รุ่นที่ 1 วันที่ 4-6 ส.ค. 2563

วิทยากร รศ.ดร.ภกญ.กัญญดา อนุวงศ์ และคณะ
วันที่จัด/เวลา 4-6 ส.ค. 2563 / 8.30-16.30, 8.30-16.30 น.
สถานที่ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา
ลงทะเบียน
ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อ
ติดต่อ โทร. 3759
ภาพกิจกรรมTop