อบรมเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร (Version 4.0) รุ่นที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom วันที่ 28 ธ.ค. 2564


ชื่อกิจกรรม อบรมเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร (Version 4.0) รุ่นที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom วันที่ 28 ธ.ค. 2564
เนื้อหาโดยสังเขบ

อบรมเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร (Version 4.0) รุ่นที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom วันที่ 8 ธ.ค. 2564

Zoom Cloud Meeting แจ้งภายหลัง

วิทยากร 1. วิทยากรหลัก:  รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กัญคดา  อนุวงศ์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2. ผู้ช่วยวิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรี ศุภสุธีกุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่จัด/เวลา 28 ธ.ค. 2564 / 8.30-16.30 น.
สถานที่ Zoom
ลงทะเบียน ลงทะเบียน
ตรวจสอบรายชื่อ
ติดต่อ

โทร. 73440

ภาพกิจกรรมTop