การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ วันที่ 22 ธ.ค. 2565


ชื่อกิจกรรม การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ วันที่ 22 ธ.ค. 2565
เนื้อหาโดยสังเขบ
รายละเอียดกิจกรรมอบรม
 
วัน/เวลา : วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น.
 
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย
 
รูปแบบการจัด : online
 
รูปแบบกิจกรรม : บรรยาย / แลกเปลี่ยนเรียนรู้
 
สถานที่ : Zoom cloud meeting
วิทยากร

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่จัด/เวลา 22 ธ.ค. 2565 / 13.30 - 16.30 น.
สถานที่ Zoom
ลงทะเบียน ลงทะเบียน
ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อ
ติดต่อ

โทร.73770

ภาพกิจกรรมTop